Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Autorka komentáře ke kontrolnímu řádu. Spoluautorka publikace Jelínková, J., Havelková, S.: Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek  28. 1. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí
Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV.        

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům obecních, městských a krajských úřadů, kteří v rámci své činnosti vedou přestupkové řízení na úseku životního prostředí a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí)

 • účel nové úpravy: kodifikace správního trestání (společná úprava podmínek odpovědnosti, druhů správních trestů a jejich ukládání, procesních ustanovení zvláštních vůči správnímu řádu); dosavadní jiné správní delikty PO a PFO se staly přestupky
 • vztah k dosavadním úpravám a výkladům: kontinuita principů (např. rozlišení subjektivní a objektivní odpovědnosti), někdy výslovná úprava toho, co dosud dovozovala judikatura, jindy zaplnění kritizovaných mezer ve stávající úpravě apod.

 

2) Časová působnost, územní působnost, osobní působnost

 • retroaktivita jen ve prospěch pachatele, doba spáchání u pokračujícího, hromadného a trvajícího přestupku.

3) Základy odpovědnosti za přestupek

 • materiální znak přestupku (společenská škodlivost), formální znaky, subsidiarita vůči trestnému činu
 • trestnost pokusu (stanoví-li tak zvláštní zákon), přestupky pokračující, trvající, hromadné
 • odpovědnost FO za přestupek (subjektivní), odpovědnost PO a PFO za přestupek (objektivní, s možností prokázání liberačního důvodu)
 • odpovědnost FO jako organizátora, návodce, pomocníka (musí tak stanovit zvláštní zákon), úprava přičitatelnosti jednání fyzické osoby právnické osobě a fyzické osobě podnikající; vztah k dosavadním otázkám určování deliktně odpovědného subjektu/ů (zadavatele díla apod.)
 • okolnosti vylučující protiprávnost
 • zánik odpovědnosti a odpovědnost právního nástupce (PO a PFO); promlčení
 • správní tresty a jejich ukládání; vztah k dosavadní judikatuře o likvidačním charakteru pokuty, osobních a majetkových poměrech pachatele, profesionální povaze subjektu atd.
 • obligatornost x fakultativnost ukládání pokut, resp. správního trestu, upuštění od uložení správního trestu
 • souběhy deliktů, zásada ne bis in idem, totožnost skutku.

4) Řízení o přestupcích

 • věcná příslušnost, změny místní příslušnosti z důvodu vyloučení u ÚSC jako podezřelých z přestupku
 • doručování veřejnou vyhláškou, nesoučinnost zmocněnce účastníka řízení (obviněného)
 • účastníci řízení (obviněný, poškozený), vztah k dosavadním výkladům účastenství v sankčním řízení (obce, spolky, vlastník dotčeného pozemku apod.)
 • postupy před zahájením řízení, usnesení o odložení věci, řízení navazující na kontrolu
 • zahájení řízení, ÚJ (změna dosavadní obligatornosti podle PřestZ), dokazování (nově výslovně i výslech obviněného), přerušení, zastavení řízení
 • společné řízení, porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy
 • zkrácená řízení (příkaz, příkaz na místě a příkazový blok; novela od 1. 1. 2019: „návrat“ domluvy)
 • náhrada škody
 • náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd., lhůta pro vydání rozhodnutí
 • odvolací řízení - specifika: neplatí koncentrace řízení (dtto dosavadní výklady k § 82 odst. 4 SŘ), zákaz reformace in peius; nové rozhodnutí, přezkumné řízení - specifika oproti správnímu řádu
 • přechod úhrady pokuty na právního nástupce PO.

5) Evidence vybraných přestupků.

 

6) Přechodná ustanovení

 • skutky spáchané, řízení zahájená před 1. 7. 2017; požadavky na oprávněnou úřední osobu do 31. 12. 2022 a po tomto datu – vládní návrh novely podzim 2019: zmírnění kvalifikačních požadavků.

 

7) Změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí)

 • nezbytné společné změny (terminologie, odstranění zvláštních úprav u dosavadních správních deliktů PO a PFO, formulace "lze uložit pokutu" namísto "se uloží pokuta" a její význam a další; formulace skutkových podstat, výše pokuty)
 • novela správního řádu.

 

8) Přestupky podle jednotlivých zákonů na úseku životního prostředí

 • skutkové podstaty ohrožující a poškozující, dokazování znaků přestupku, jednání, následek, příčinná souvislost atd., praxe, judikatura.

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.