Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Spoluautorka publikace Jelínková, J., Havelková, S.: Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 3. 6. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-12:00: blok přednášek a diskusí
Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditován u MV (AK/PV-515/2018; AK/VE-294/2018).        

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům obecních, městských a krajských úřadů, kteří v rámci své činnosti vedou přestupkové řízení na úseku životního prostředí a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • společné otázky přestupkového práva
 • dosavadní novely přestupkového zákona a zrušovací nálezy Ústavního soudu
 • zákon č. 417/2021 Sb. (účinnost od 1. 2. 2022) - vládní novela přestupkového zákona – reakce na požadavky praxe, např. zmírnění požadavků na oprávněnou úřední osobu

 

2. Přestupky podle jednotlivých zákonů na úseku životního prostředí a souvisejících zákonů (např. zákon na ochranu zvířat proti týrání, zejména úniky zvířat)

 • skutkové podstaty ohrožovací a poškozovací (poruchové): nároky na dokazování škodlivého následku
 • "výběr“ správné právní kvalifikace (přednost zvláštní úpravy před obecnou apod.)
 • nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.), zejména přestupky týkající se obecního systému, znečišťování a neoprávněný zábor veřejného prostranství   

 

3. Souběhy přestupků, totožnost skutku, ne bis in idem

 • souběhy podle různých zákonů na úseku životního prostředí
 • možný souběh s přestupky podle stavebního zákona, přestupky podle zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb. (např. přestupek proti veřejnému pořádku, přestupek proti majetku), přestupky podle zákona o obcích/zákona o hlavním městě Praze
 • vztah přestupek a trestný čin

 

4. Jak postupovat při změně právní úpravy, porovnání staré a nové právní úpravy

 

5. Postupy před zahájením řízení: oznamování přestupku, kontrola, místní šetření, opatřování vysvětlení aj.

 

6. Příkaz, příkaz na místě, co může řešit příkazem na místě strážník obecní policie

 

7. Řízení o přestupcích

 • účastníci řízení (obviněný, poškozený), škoda (majetková újma) x nemajetková újma, ekologická újma
 • zahájení řízení (vymezení skutku), kdy nařídit ÚJ, dokazování mimo ústní jednání, vypořádání se s důkazními návrhy obviněného
 • společné řízení, zásada absorpční
 • náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd.
 • odvolací řízení - specifika: neplatí koncentrace řízení, zákaz reformace in peius 

 

8. Určení deliktně odpovědného subjektu (zadavatel, zhotovitel), trvající a pokračující přestupky, promlčení, odůvodňování výše pokut

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.