Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Autorka komentáře ke kontrolnímu řádu. Spoluautorka publikace Jelínková, J., Havelková, S.: Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek  20. 8. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-11:00: blok přednášek a diskusí

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům odborů životního prostředí územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Oznámení od policie, obecní policie, jiných správních orgánů, podněty
 • odložení věci usnesením, kdy informování oznamovatele, podatele podnětu

 

 1. Kontrola, místní šetření, opatřování vysvětlení
 • využitelnost jako podkladů rozhodnutí o přestupku

 

 1. Příkaz, příkaz na místě, co může řešit příkazem na místě strážník obecní policie

 

 1. Řízení o přestupcích
 • účastníci řízení (obviněný, poškozený), škoda (majetková újma) x nemajetková újma, ekologická újma
 • zahájení řízení (vymezení skutku), kdy nařídit ÚJ, dokazování mimo ústní jednání, vypořádání se s důkazními návrhy obviněného
 • společné řízení, zásada absorpční
 • náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd.
 • odvolací řízení - specifika: neplatí koncentrace řízení, zákaz reformace in peius

 

 1. Přestupky podle jednotlivých zákonů na úseku životního prostředí a souvisejících (např. zákon na ochranu zvířat proti týrání, zejména úniky zvířat)
 • skutkové podstaty ohrožovací a poškozovací (poruchové): nároky na dokazování škodlivého následku

 

 1. Určení deliktně odpovědného subjektu (zadavatel, zhotovitel), trvající a pokračující přestupky, souběhy přestupků 
 • souběh přestupků podle různých zákonů na úseku životního prostředí, možný souběh s přestupky podle stavebního zákona, přestupky podle zákona o některých přestupcích (např. přestupek proti veřejnému pořádku, přestupek proti majetku), přestupky podle zákona o obcích/zákona o hlavním městě Praze 

 

Cena semináře:

1.200,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

Po skončení on-line semináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování. Úředníci územně samosprávných celků obdrží osvědčení podle zákona č. 312/2002 Sb.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.