Smluvní podmínky

 • Domů
 • Smluvní podmínky
 1. Přihlásit na seminář se lze elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách agentury, poštou, e-mailem, faxem. Přihlášením účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami a podmínkami (zásadami) ochrany osobních údajů.
 2. Přijetí přihlášky vzdělávací agentura potvrzuje, až tímto potvrzením je smlouva uzavřena.
 3. Pokud přihlášení účastníci nebudou zařazeni z kapacitních důvodů, bude objednatel vyrozuměn a vzdělávací agentura stanoví náhradní termín. V případě, že náhradní termín nebude moci být stanoven, smlouva se ruší a vzdělávací agentura vrací účastnický poplatek.
 4. Objednatel akceptuje výši smluvní ceny, uvedené v nabídce vzdělávací akce. Cena je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. dohodou a je uvedena včetně příslušné sazby DPH, nejedná-li se o plnění od daně osvobozené.
 5. Objednatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději 5 dnů před konáním akce, pokud není dohodnuto jinak. Poplatek je možno uhradit na místě při registraci v hotovosti. V den konání objednatel nebo jím vyslaný pracovník předloží při prezentaci potvrzení o úhradě (kopii dokladu o bankovním příkazu). Webináře (on-line semináře) fakturujeme po realizaci akce (faktura zaslána na e-mail nebo do datové schránky).
 6. Objednatel může zrušit přihlášku účastníka do 5 dnů před konáním akce s nárokem na vrácení poplatku v plné výši. Jestliže objednatel zruší přihlášku účastníka ve lhůtě kratší 5 dnů před konáním akce, je účtován storno poplatek ve výši 50% ceny. Nedostaví-li/Nepřipojí-li se přihlášený účastník na seminář/on-line seminář bez řádné omluvy, je objednatel povinen uhradit účastnický poplatek v plné výši.
 7. Vzdělávací agentura CAMPANUS si vyhrazuje právo na změnu termínu vzdělávací akce, lektora a přednáškového sálu. O změnách bude objednatel včas informován. V takovém případě má objednatel právo na odstoupení od smlouvy a bude mu vrácen poplatek v plné výši.
 8. Aby vzdělávací agentura CAMPANUS mohla nabízet i nové, netradiční semináře, vyhrazuje si právo seminář pro nedostatek účastníků zrušit. O tom budou přihlášení účastníci vyrozuměni nejméně 3 dny před plánovaným termínem semináře. Již zaplacená cena bude vrácena v plné výši.
 9. Po absolvování vzdělávacího programu, který je akreditován MVČR, má každý účastník nárok na obdržení osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. 
 10. Vzdělávací agentura CAMPANUS nepřebírá odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých akcích. Dále nepřebírá odpovědnost za zranění, škody a ztráty, vzniklé účastníkům vzdělávacích akcí nebo za škody, které byly účastníky způsobeny. Takové náklady, způsobené uvedenými okolnostmi, ponese výhradně účastník vzdělávací akce.
 11. Vyplněním a odesláním závazné přihlášky souhlasí účastník se všeobecnými smluvními podmínkami agentury CAMPANUS.
 12. Vyplněním a odeslání závazné přihlášky souhlasí účastník se zasíláním obchodních sdělení (pozvánek na semináře). Tento souhlas může být kdykoliv odvolán a vzdělávací agentura CAMPANUS se zavazuje, že žádných souhlasů nebude zneužito.