Smluvní podmínky

 • Domů
 • Smluvní podmínky
 1. Přihlásit na seminář se lze elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách agentury, poštou, e-mailem, faxem.
 2. Přijetí přihlášky vzdělávací agentura potvrzuje, až tímto potvrzením je smlouva uzavřena.
 3. Pokud přihlášení účastníci nebudou zařazeni z kapacitních důvodů, bude objednatel vyrozuměn a vzdělávací agentura stanoví náhradní termín. V případě, že náhradní termín nebude moci být stanoven, smlouva se ruší a vzdělávací agentura vrací účastnický poplatek.
 4. Objednatel akceptuje výši smluvní ceny, uvedené v nabídce vzdělávací akce. Cena je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. dohodou a je uvedena včetně příslušné sazby DPH, nejedná-li se o plnění od daně osvobozené.
 5. Objednatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději 5 dnů před konáním akce, pokud není dohodnuto jinak. Poplatek je možno uhradit na místě při registraci v hotovosti. V den konání objednatel nebo jím vyslaný pracovník předloží při prezentaci potvrzení o úhradě (kopii dokladu o bankovním příkazu).
 6. Objednatel může zrušit přihlášku účastníka do 5 dnů před konáním akce s nárokem na vrácení poplatku v plné výši. Jestliže objednatel zruší přihlášku účastníka ve lhůtě kratší 5 dnů před konáním akce, je účtován storno poplatek ve výši 50% ceny. Nedostaví-li se přihlášený účastník na seminář bez řádné omluvy, je objednatel povinen uhradit účastnický poplatek v plné výši.
 7. Vzdělávací agentura CAMPANUS si vyhrazuje právo na změnu termínu vzdělávací akce, lektora a přednáškového sálu. O změnách bude objednatel včas informován. V takovém případě má objednatel právo na odstoupení od smlouvy a bude mu vrácen poplatek v plné výši.
 8. Aby vzdělávací agentura CAMPANUS mohla nabízet i nové, netradiční semináře, vyhrazuje si právo seminář pro nedostatek účastníků zrušit. O tom budou přihlášení účastníci vyrozuměni nejméně 3 dny před plánovaným termínem semináře. Již zaplacená cena bude vrácena v plné výši.
 9. Po absolvování vzdělávacího programu, který je akreditován MVČR, má každý účastník nárok na obdržení osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Toto osvědčení se vydává na místě.
 10. Vzdělávací agentura CAMPANUS nepřebírá odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých akcích. Dále nepřebírá odpovědnost za zranění, škody a ztráty, vzniklé účastníkům vzdělávacích akcí nebo za škody, které byly účastníky způsobeny. Takové náklady, způsobené uvedenými okolnostmi, ponese výhradně účastník vzdělávací akce.
 11. Vyplněním a odesláním závazné přihlášky souhlasí účastník se všeobecnými smluvními podmínkami agentury CAMPANUS.
 12. Vyplněním a odeslání závazné přihlášky souhlasí účastník se zasíláním obchodních sdělení (pozvánek na semináře). Tento souhlas může být kdykoliv odvolán a vzdělávací agentura CAMPANUS se zavazuje, že žádných souhlasů nebude zneužito.