Správní řád v praxi - on-line seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

je právní specialistkou na veřejnou správu a životní prostředí. V letech 2001 až 2015 pracovala na České inspekci životního prostředí, v letech 2004 až 2023 byla členkou rozkladové, legislativní a výkladové komise ministra životního prostředí. V současné době poradkyně, konzultantka a lektorka, externí VŠ učitelka.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz na přihlášení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 10. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-14:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditován u MV (AK/PV-354/2023; AK/VE-168/2023)

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří se např. připravují na zkoušku odborné způsobilosti a dalším úředníkům působícím v různých oblastech státní a veřejné správy, jejichž agenda zahrnuje postupy podle správního řádu.

 

Popis kurzu:

Precizní znalost správního řádu je pro úředníky všech správních orgánů nezbytná. Kurz poskytuje výklad všech částí správního řádu se zaměřením na správní řízení. Vychází z bohaté judikatury správních soudů a výkladů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.   

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je srozumitelně vyložit úředním osobám všech správních orgánů správnou aplikaci ustanovení správního řádu, se zaměřením na správní řízení jako nejdůležitější postup jím upravený.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 • Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů

Význam ust. § 177 odst. 1 a 2, § 158 odst. 1 a § 154 pro postupy, které nejsou správním řízením (vydávání ZS podle § 149 SŘ, kontrola, poskytování informací apod.)

 • Základní zásady činnosti správních orgánů, jejich význam podle judikatury

Zásady, jejichž porušení účastníci řízení (dotčené osoby) nejčastěji namítají - zásada materiální pravdy, zásada legitimního čekávání, zásada součinnosti správního orgánu s dotčenými osobami, zásada ochrany dobré víry, poučovací povinnost a její rozsah; zásada ochrany veřejného zájmu, zásada procesní ekonomie - judikatura

 • Správní orgány a účastníci řízení, podjatost, spis, doručování, zastupování, úkony účastníků

Běžné i složitější aplikační problémy – námitky podjatosti včetně obtížnějších situací (námitky podjatosti všech úředních osob, systémové podjatosti), doručování, pochybnosti o účastenství v řízení, vady plných mocí, resp. zastupování, vady podání účastníků řízení, komunikace s účastníky řízení, listinná a elektronická podání

 • Postupy před zahájením řízení

Zajištění důkazu (§ 138 SŘ), kontrola a úkony předcházející kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), hrozící nebezpečí z prodlení, otázky zápisů/záznamů z vlastních šetření správních orgánů, podněty (§ 42 SŘ), vysvětlení (§ 137 SŘ), oznamování přestupku a odložení věci podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

 • Řízení v prvním stupni, zejména dokazování

Zahájení řízení o žádosti a řízení z moci úřední, překážka litispendence a překážka rei iudicatae, opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí, právo účastníků účastnit se dokazování, ústní jednání, písemný protokol, obrazové a zvukové záznamy pořizované účastníky, hodnocení důkazů, předběžné otázky, přerušení a zastavení řízení

 • Rozhodnutí, usnesení, příkaz, vady a otázka jejich vlivu na zákonnost

Náležitosti rozhodnutí, zejména výrokové části, nároky na odůvodnění – přezkoumatelnost, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí včetně předběžné vykonatelnosti (ze zákona či z rozhodnutí správního orgánu), usnesení, příkaz, rozhodování v řízení na místě; vady, které obvykle nepůsobí nulitu ani nezákonnost (judikatura)

 • Lhůty a jejich význam, ochrana před nečinností

Lhůty pořádkové (procesní), nesprávný úřední postup, problematika přiměřeného zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení, ochrana před nečinností (§ 80 SŘ), pravidla počítaní času (§ 40 SŘ)

 • Opravné prostředky řádné a mimořádné, resp. dozorčí prostředky

Odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí. Blanketní odvolání, odvolání nepřípustné nebo opožděné, postup orgánu prvního stupně, způsoby rozhodnutí odvolacího orgánu. Ztráta možnosti se odvolat, zákaz reformace in peius, zákaz překvapivých rozhodnutí.

 • Závazná stanoviska podle § 149 správního řádu

Novely č. 225/2017 Sb. a č. 403/2020 Sb. Závazná stanoviska k postupům podle stavebního zákona – specifika.

 • Vyjádření podle § 154 správního řádu a další úkony podle části čtvrté správního řádu

Postup v případě, že požadované vyjádření nelze vydat. Oprava vad vyjádření, stanoviska apod. a jeho zrušení pro rozpor s právními předpisy (§ 156 SŘ).

 • Veřejnoprávní smlouvy. Opatření obecné povahy

Základní výklad, klíčová judikatura

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.