Řízení o přestupcích v praxi - online seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

Lektor působí jako vedoucí Oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Vysočina. Je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I (správní právo č. 3) a spoluautorem komentáře ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2015. Byl jmenován členem sboru zkušebních komisařů k novému přestupkovému zákonu.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý  30. 11. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům městských, krajských a dalších správních úřadů, kteří v rámci své činnosti vedou přestupkové řízení, zaměstnancům dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

Poznámka: Seminář je vhodný též jako součást přípravy na zkoušku odborné způsobilosti dle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. V rámci výkladu budou probírány praktické zkušenosti s novou právní úpravou.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:

  • Okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje
  • Osobní, územní a časová působnost nového zákona.

 

2. Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků:

  • Nové instituty – např. pokus přestupku, přestupky právnických osob.

 

3. Podmínky a zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnost právního nástupce.

 

4. Správní tresty a jejich ukládání, polehčující a přitěžující okolnosti.

 

5. Řízení o přestupcích, vztah ke správnímu řádu:

  • Postup před zahájením řízení
  • Řízení o přestupku a jeho průběh
  • Účastníci řízení o přestupku a další dotčené osoby
  • Dokazování, ústní jednání
  • Zvláštní druhy řízení o přestupku.

 

6. Vydání rozhodnutí o přestupku, jeho náležitosti a doručení.

 

7. Odvolací řízení.

 

8. Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku.

 

9. Evidence přestupků.

 

10. Přechodná a závěrečná ustanovení.

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.