Procesní obstrukce v judikatuře - online

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Bývalá členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor). V lektorské činnosti se rovněž specializuje na otázky správního a přestupkového řízení. 

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft Edge, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 31. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditován u MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků vedoucím různé druhy správních či přestupkových řízení, pracovníkům správních úřadů či dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Poznámka: Výklad bude reflektovat aktuální poznatky týkající se nového přestupkového zákona, novely správního řádu a aktuální judikatury soudů.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Zásada zákazu zneužití práva

 • výjimečnost případů, kdy lze prokázat zneužití práva a nepřiznat právní účinky určitému jednání účastníka řízení (dotčené osoby)

 • procesní obstrukce zejména ze strany obviněných z přestupku a jejich zmocněnců

 • šikanózní žádosti o informace, podněty, stížnosti, případně další druhy podání

 • využívání práv ekologickými spolky a správné postupy správních orgánů

 

2. Námitky podjatosti

 

 • vůči všem úředním osobám správního orgánu, námitky založené na účelových spekulacích ("obec příjemce pokuty" apod.), otázka tzv. systémového rizika podjatosti při rozhodování orgánů ÚSC, novela správního řádu č. 176/2018 Sb. (účinná od 1. 11. 2018) - vyřešení systémové podjatosti?!

 • v případě odvolání proti usnesení o námitce podjatosti není nutno čekat na PM rozhodnutí

 

3. Plné moci, vady a domnělé vady, neakceptace zmocněnce ze zahraniční, nezletilý "zmocněnec", vůle zvolit si zmocněnce projevená až po zahájení ÚJ

 • prosté kopie a skeny plných mocí, plná moc bez podpisu zmocnitele, specifikace rozsahu zmocnění, výzvy k odstranění vad (doručovat zmocněnci, nebo zmocniteli?)

 • volba zmocněnce v zahraničí, jemuž se nedaří doručovat, úkony nezletilého "zmocněnce"

 

4. Doručování účastníkům řízením, zmocněncům, substitutům, doručování úkonů účastníků, podání z cizí datové schránky, DS a uznávaný el. Podpis

 • trvalý pobyt na adrese obecního úřadu (ohlašovny), účelová (krátkodobá) změna adresy trvalého pobytu, zpřístupnění DS "těsně" před vydáním a doručením rozhodnutím

 • volba elektronické adresy pro doručování včetně adresy s diakritikou, typy situací

 • doručovat zmocněnci, nikoli jeho substitutovi

 • pravidla pro počítání času (poslední den lhůty So, Ne, svátek), vztah k procesním úkonům účastníků, případně správního orgánu

 

5. Právo na tlumočníka, jednací jazyk

 •  jazyková práva každého, jazyková práva národnostních menšin, kdo obstará tlumočníka, kdo hradí náklady

 

6. Ústní jednání, předvolání k ÚJ, omluvy, projednání v nepřítomnosti

 • obligatorní ÚJ k projednání přestupku podle předchozího přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., ÚJ jako prostor pro realizaci práv x ÚJ, kdy osobní účast obviněného je nutná ke zjištění stavu věci

 • bohatá judikatura k omluvám obviněných a zmocněnců, kdy lze omluvy neakceptovat

 • kontinuita i některé změny podle nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

7. Vadná podání (zejména blanketní odvolání), výzvy správního orgánu k odstranění nedostatků podání, doplňování ze strany účastníků (jejich zástupců)

 • pravé a "nepravé" blanketní odvolání, chybějící podpis na odvolání, potvrzování podání učiněných prostým e-mailem do 5 dnů (např. zásilkou podanou v zahraničí)

 

8. Návrhy na provedení důkazů, zpochybňování provedení důkazů, úřední záznam, právo obviněného vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí

 • nadbytečné, účelové, spekulativní návrhy na provedení důkazů (nutno řádně odůvodnit, proč jim nevyhověno), námitky nepoužitelnosti úředních záznamů jako podkladů pro rozhodnutí, námitky vůči absenci postupu podle § 36 odst. 3 správního řádu

 

9. Žádosti o informace ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu

 • procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu (distanční nahlížení), žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.