Přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

Lektor působí na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Je rovněž přednášejícím a členem zkušební komise k zvláštní části zkoušky odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících při Institutu pro veřejnou správu Praha.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 6. 10. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou přestupků v dopravě v prvé i druhé instanci, zaměstnancům Ministerstva dopravy ČR, právníkům, advokátům a dalším zájemcům o tuto oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Rozbor a kvalifikace jednotlivých skutkových podstat přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

2. Provádění dokazování (podklady a důkazy nutné pro uznání viny).

3. Odůvodnění naplnění materiální stránky přestupků v silničním provozu.

4. Judikatura.

5. Diskuse a sdílení zkušeností.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.