Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.                             

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor). spoluautorka publikace Jelínková, J., Tuháček, M.: Právní vztahy k dřevinám, praktický průvodce. GRADA Publishing, a.s., 2016, 2. aktualizované vydání,  GRADA Publishing, a.s., 2018. 

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 30. 11. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-12:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář akreditován u MV ČR - AK/PV-781/2021, AK/VE-467/2021.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům odborů životního prostředí územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; Aktualizovaná metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona, další metodické materiály MŽP
 1. Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou zákona o drahách (účinná od 1. 4. 2017) a novela § 10 zákona o drahách účinná od 15. 1. 2020, změny § 8 spojené s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018), novela § 7 zákona o vodovodech a kanalizacích (účinnost od 1. 2. 2021): vztah provozovatel – vlastník pozemku s dřevinami
 • Dosavadní zkušenosti se závaznými stanovisky OOP ke kácení pro účely stavebního záměru podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.
 • Fikce souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu zavedená od 1.1.2021 novelou stavebního zákona (zákon č. 403/2020 Sb.) - vztah k § 8 odst. 6 ZOPK
 1. Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a č. 86/2019 Sb. - novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka (účely vyvlastnění), ochrana náhradních výsadeb a další dílčí změny
 • Ovocné dřeviny v zahradách, zapojené porosty dřevin, stromořadí, Metodické doporučení MŽP k vyhlášce
 1. Ochrana dřevin před poškozováním a ničením
 • Kdy se o nedovolené zásahy nejedná (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.), pokuty za poškození ořezem aj., přesazování a jiné nestandardní zásahy do dřevin z pohledu práva 
 1. Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin
 • „Poškození dřevin zanedbáním péče“ z pohledu zákona č. 114/1992 Sb.; vztah k občanskoprávní odpovědnosti za škodu a trestněprávní odpovědnosti
 1. Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny
 • Požadavky na správní řízení a rozhodnutí o povolení ke kácení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 189/2013 Sb. a správního řádu, zejména vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a správní uvážení o závažných důvod pro povolení kácení. Ukládání náhradní výsadby, na jakých pozemcích, v jakém rozsahu.
 1. Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení
 • Kácení na předchozí písemné oznámení, kácení dřevin „se stanovenou velikostí, popř. jinou charakteristikou“, kácení v tzv. krajní nouzi
 1. Památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin, kácení dřevin a dotčení dalších zájmů chráněných ZOPK (VKP, krajinný ráz, ZCHD, ptáci apod.)
   
 2. Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les
 • Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí
 1. Účast veřejnosti, práva ekologických spolků, občanů a obcí
 • Zejména práva spolků podle § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb.
 1. Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les
 • Omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu
 1. Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů včetně občanského zákoníku
 • vodní zákon, energetický zákon, zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči; dřeviny z pohledu soukromého práva („nový“ občanský zákoník: podrosty a převisy, obtěžování nadměrným stíněním atd., stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu) 

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.