Povolování staveb pozemních komunikací dle nového stavebního zákona - webinář

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Povolování staveb pozemních komunikací dle nového stavebního zákona - webinář

Přednáší: Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil

 

Lektor do roku 2016 působil na Městském úřadě Blansko na pozici právník. Od roku 2016 působí na Městském úřadu Boskovice jako vedoucí odboru dopravy, kde se plně věnuje problematice komunikací, kde vede konkrétní správní řízení jako oprávněná úřední osoba.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com). On-line seminář realizujeme přes aplikace Microsoft Teams.

 

Termín konání:

čtvrtek 7. 12. 2023 (původní termín pátek 24. 11. 2023)
 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV ČR (AK/PV-561/2023; AK/VE-264/2023)

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zaměstnancům a představitelům územních samosprávných celků a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Úvod
 • Přehled kurzu
 • Problematika stavebního řízení obecně

 

 1. Přehled právní úpravy povolování staveb pozemních komunikací
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
 • prováděcí právní předpisy

 

 1. Stavby pozemních komunikací
 • Pozemní komunikace a jejich kategorie
 • Silniční pozemek, součásti a příslušenství pozemních komunikací

 

 1. Stavební správa
 • Působnost ve věcech územního plánování – vláda a orgány územního plánování
 • Působnost ve věcech stavebního řádu – stavební úřady

 

 1. Stavební právo hmotné
 • Požadavky na výstavbu (obecná ustanovení, požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umisťování staveb, technické požadavky na stavby, podrobné vymezení požadavků na výstavbu)
 • Požadavky na výrobky pro stavbu
 • Systém stavebně technické prevence
 • Činnosti ve výstavbě (vybrané činnosti, projektová činnost, projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, obsah dokumentace, provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav)
 • Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav (stavebník, projektant, zhotovitel, stavbyvedoucí, stavební dozor, stavební deník, vlastník stavby a zařízení, vlastník technické infrastruktury, oznámení závad a havárií staveb)

 

 1. Stavební řád
 • Obecná a společná ustanovení (způsob a forma podání žádosti, evidence a doručování)
 • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření a závazné stanovisko, koordinované vyjádření a koordinované závazné stanovisko, lhůty pro jejich vydání, vyjádření vlastníka dopravní nebo technické infrastruktury)
 • Řízení o povolení záměru pozemní komunikace (účastníci řízení, žádost o povolení záměru, souhlas vlastníka, vyrozumění o zahájení řízení, ústní jednání, námitky účastníků řízení, připomínky veřejnosti, posuzování záměru, rozhodnutí o záměru, lhůty pro vydání rozhodnutí, povolení – obsah, platnost, přechod, změna a zrušení)
 • Povolení stavby pozemní komunikace a zrychlené řízení
 • Změna záměru před dokončením
 • Řízení o odvolání
 • Kontrolní prohlídka

 

 1. Kolaudační řízení
 • Kolaudace
 • Účastníci kolaudačního řízení
 • Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí a její posuzování
 • Závěrečná kontrolní prohlídka
 • Kolaudační rozhodnutí
 • Rekolaudace
 • Výkon činnosti autorizovaných inspektorů

 

 1. Odstraňování staveb a terénních úprav
 • Řízení o povolení odstranění stavby pozemní komunikace (podmínky odstraňování staveb, žádost o povolení odstranění stavby, povolení odstranění stavby)
 • Řízení o nařízení odstranění stavby pozemní komunikace (obecná ustanovení, oznámení o zahájení řízení, rozhodnutí o nařízení odstranění stavby)
 • Dodatečné povolení
 • Opakované řízení a nové povolení

 

 1. Související řízení
 • Předčasné užívání a zkušební provoz pozemní komunikace
 • Vyvlastnění
 • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
 • Mimořádné postupy (mimořádné opatření, obnova stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené mimořádnou událostí)
 • Stavební kontrola

 

 1.  Stavební řízení ve vztahu k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Doručování do vlastních rukou
 • Doručování veřejnou vyhláškou
 • Počítání lhůt apod.

 

 1.  Informační systémy veřejné správy
 • Portál stavebníka
 • Národní geoportál územního plánování
 • Evidence stavebních postupů
 • Evidence elektronických dokumentací
 • Informační systém identifikačního čísla stavby
 • Informační systém stavebního řízení

 

 1.  Odpovědnost za přestupky
 • Oznamování přestupků a přestupky zjištěné při vlastní úřední činnosti stavebních úřadů
 • Příslušnost stavebních úřadů k projednávání přestupků
 • Skutkové podstaty přestupků a správní tresty dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon
 • Způsoby řešení přestupků (odložení věci, postoupení věci, příkaz na místě, příkaz, rozhodnutí)

 

 1.  Relevantní judikatura

 

 1.  Příklady z praxe, prostor pro dotazy

 

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.