Zákon o svobodném přístupu k informacím, novela č. 111/2019 Sb. (informační příkaz), vládní návrh novely (zneužití práva na informace, záloha na úhradu nákladů)

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím, novela č. 111/2019 Sb. (informační příkaz), vládní návrh novely (zneužití práva na informace, záloha na úhradu nákladů)

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Spoluautorka praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (Wolters Kluwer ČR/ASPI, 2. vydání 2019).
Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor).

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 29. 10. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.
Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, pracovníkům státních orgánů a jiných institucí veřejné správy, subjektům pod kontrolou veřejných institucí (příspěvkové organizace, státní podniky, obecní, městské a státní společnosti aj.) a dalším zájemcům o danou oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Vztah zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů

 • Zejména zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (povinnost vyřizovat žádost o informace podle povahy požadované informace, nikoli podle toho, jaký zákon uvede žadatel - Sb. NSS č. 2062/2010), další komplexní speciální úpravy. 

 

2. Povinné subjekty, včetně ÚSC a jejich orgánů a veřejných institucí

 • Aktuální judikatura k obchodním společnostem vlastněným státem nebo ÚSC.

 

3. Poskytování informací na žádost x aktivní zpřístupňování informací (povinné minimum a vlastní aktivity povinného subjektu)

 

 4. Dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (požadavky na odborné a právní expertízy, vytváření statistik apod.) podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

 • Šikanózní žádosti o informace, zásada zákazu zneužití práva.

 

5. Omezení přístupu k informacím, důvody obligatorní a fakultativní, test proporcionality

 • Ochrana osobních a individuálních údajů, osobnosti, obchodního tajemství, informace od třetích osob včetně podatelů podnětů, vnitřní pokyny x metodiky, neexistující informace jako faktický důvod odmítnutí žádosti atd.

 

6. Vztah evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) k poskytování informací, zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (část patnáctá Změna zákona o svobodném přístupu k informacím)

 • Nový § 8a odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím -  poskytování osobních údajů o veřejně činných osobách, funkcionářích nebo zaměstnancích veřejné správy; informační příkaz, přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

7. Vyřizování žádostí o informace z kontrolní činnosti a ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu

 • Protokoly z kontrol, neukončená správní (sankční) řízení, kopie pravomocných rozhodnutí, podklady poskytnuté žadatelem, znalecké posudky a další odborné podklady atd.
 • Procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu, žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení.

 

8. Vztah zákona o svobodném přístupu k informacím a povinnosti mlčenlivosti uložené zákonem o kontrole a správním řádem, příp. dalšími zákony

 

9. Úhrady za poskytování informací, vládní návrh novely: záloha na úhradu

 

10. Úprava poskytování informací a nahlížení do spisu podle dalších právních předpisů

 • Např. § 168 odst. 2 StavZ (poskytování kopie dokumentace stavby), § 82 písm. c) zákona o obcích (poskytování informací členu zastupitelstva obce).

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.