Vidimace a legalizace

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová                                                                                                               

Lektorka v současné době pracuje na Krajském úřadu Ústeckého kraje, kde se intenzivně věnuje problematice evidenci obyvatel, vidimaci a legalizaci, správnímu řízení na úseku evidence obyvatel i správního řádu obecně. Taktéž praktikuje metodiku na úseku Dobrovolných svazků obcí. Mentoruje na úseku volebního zákona.

Termín a místo konání:

úterý 9. 6. 2020
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou .

 

 

Požádáno o akreditaci u MV (v době konání semináře předpokládáme kladné rozhodnutí o akreditaci).

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro zaměstnance obecních úřadů, úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a ministerstva vnitra a dalším zájemcům o danou problematiku.

Předpokládaný obsah semináře:

- působnost úřadů na úseku ověřování

 • Ministerstvo vnitra
 • krajské úřady
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 • obecní úřady
 • újezdní úřady
 • vedení evidence otisků úředních razítek a podpisových vzorů
 • povinnost zasílání podpisových vzorů a otisků úředních razítek.

- vidimace

 • způsob provádění
 • ověřovací doložka
 • pořízení vidimované listiny – povinnost žadatele
 • kdy vidimaci nelze provést.

- legalizace

 • způsob provádění
 • ověřovací doložka
 • kdy legalizaci nelze provést
 • prokázání totožnosti – doklady, kterými se prokazuje
 • využití základních registrů – ztotožnění žadatele.

- způsobilost úředníků k provádění vidimace a legalizace

 • složení zkoušky podle tohoto zákona
 • osvědčení o vykonání zkoušky.

- místo provádění vidimace a legalizace

- legalizace a vidimace prováděná na jiném vhodném místě

- ověřovací kniha – vedení evidence vidimací a legalizací

 • náležitosti ověřovací knihy
 • zabezpečení ověřovací knihy
 • uložení ověřovací knihy, její ochrana před zneužitím, odcizením a poškozením
 • možnost vedení rejstříku ověřovací knihy.

Vyhláška MV, kterou se provádí zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

- vyznačení vidimace – technický způsob provádění

- vyznačení legalizace – technický způsob provádění

- ověřovací doložky – formy pro vidimaci a formy pro legalizaci.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – dílčí části zákona vážící se k zákonu o vidimaci a legalizaci

 • osvobození od SPR poplatku
 • aplikace sazebníku – osvobození
 • vyznačení osvobození od poplatku.

Porovnání provádění vidimace a legalizace podle notářského řádu – upozornění na rozdíly mezi oběma předpisy

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.