Veřejné zakázky malého rozsahu

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 

Pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, nejprve jako pracovník, podílející se na rozhodování I. instance, poté jako tajemník rozkladové komise. V současné sobě pracuje jako docent Ústavu práva a humanitních věd MZLU v Brně. Ve své publikační činnosti se zabývá převážně problematikou veřejných zakázek. V této oblasti je autorem řady odborných článků a autorem či spoluautorem několika publikací (jako příklad lze zmínit publikace Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. Praha: C.H.Beck. 2007; Zákon o veřejných zakázkách. Komentář (šedá edice). 1. vydání. Praha: C.H.Beck. prosinec 2006; Obce 2006-07, Příručka pro starosty, ASPI 2004; Zadávání veřejných zakázek v praxi. Vydání první. Praha: C.H. Beck 2002; Zákon o veřejných zakázkách. Vydání první. Praha: C.H.Beck 2004). Je rovněž absolventem certifikovaného kurzu školitele školitelů veřejných zakázek organizovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

Termín a místo konání:

 

čtvrtek 14. 11. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům orgánů veřejné správy, kteří se zabývají zadáváním veřejných zakázek, příspěvkovým organizacím, vedoucím představitelům orgánů veřejné správy, uchazečům o veřejné zakázky, podnikatelům, architektům, projektantům, manažerům, právníkům, advokátům, poradcům v oblasti veřejných zakázek, prostě všem, kdo se účastní procesu zadávání veřejných zakázek.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

1. Pojem veřejné zakázky a jejich rozdělení a povinnosti při veřejných zakázkách malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb. – základní vymezení pro začátečníky.

 

2. Definice veřejné zakázky malého rozsahu.

 

3. Způsoby stanovení předpokládané hodnoty (zvláštní postup podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek) a nedělení veřejných zakázek.

 

4. Jak zadat dodatečná plnění (vícepráce) ve formě veřejné zakázky malého rozsahu.

 

5. Jak nediskriminovat a neporušovat další základní principy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 

6. Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů, Soudního dvora EU, Nejvyššího kontrolního orgánu a kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu.

 

7. Druhy poptávkových řízení – jak správně zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

 

8. Elektronická tržiště a centralizované zadávání ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu a použití Národního elektronického nástroje.

 

9. Evropské fondy (ROP, OPVK, SFŽP, OPPI, ESF a další) a veřejné zakázky malého rozsahu.

 

10. Nejčastější porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a výklad 3 E zásad (efektivnost, účelnost a hospodárnost).

 

11. Přezkum veřejných zakázek malého rozsahu.

 

12. Dotazy a diskuse.

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.