Veřejná podpora v praxi veřejné správy

Přednáší: JUDr. Michael Kincl

Problematice veřejné podpory se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako poradce pro judikaturu na Nejvyšším soudě ČR. Je autorem řady odborných článků a čtyř monografií věnujících se problematice veřejné podpory, z nichž poslední je "Veřejná podpora v příkladech a poznámkách" vydaná nakladatelstvím Wolters Kluwer v roce 2017. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo. V oblasti veřejné podpory spolupracuje s řadou institucí veřejné správy. Své články publikuje rovněž na webu www.verejna-podpora.info.

Termín a místo konání:

úterý 28. 5. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen vedoucím představitelům územních samospráv, pracovníkům a představitelům organizačních složek státu, příspěvkových organizací, referentům majetkových odborů, představitelům společností pod kontrolou státu a územních samospráv, představitelům příspěvkových organizací, zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za regionální rozvoj a podpory podnikatelů, zaměstnancům odpovědným za problematiku fondů EU, financování kultury a cestovního ruchu, interním auditorům a pracovníkům kontroly, podnikatelům, právníkům, advokátům, ekonomům, všem co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemcům těchto zdrojů a dalším zájemcům o tuto oblast.

Poznámka: Seminář bude založen na praktické aplikaci pravidel pro oblast veřejné podpory. Lektor při výkladu využije svých zkušeností a případů, se kterými se v praxi setkal. Výklad bude koncipován tak, že jej využijí úplní začátečníci i osoby pravidla již aplikující. Bude používána aktuální rozhodovací praxe institucí EU a příklady z okolních států EU.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Vymezení základních pojmů a vztahů. Znaky veřejné podpory v rozhodovací praxi institucí EU. Opatření veřejnou podporu nezakládající (pravidlo de minimis, princip subjektu v tržním hospodářství, obecná opatření ekonomické povahy apod.).

 

2. Jednotlivé kroky v případech, kdy se o veřejnou podporu jedná. Doporučené postupy, role, práva a povinnosti jednotlivých orgánů v procesu poskytování veřejné podpory (poskytovatelé, příjemci, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvo zemědělství, Evropská komise, soudy EU). Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory a jejich aplikace v praxi (blokové výjimky, výjimky na základě rozhodnutí Evropské komise, Rady EU).

 

3. Poskytování veřejné podpory ve vybraných oblastech:

· Veřejná podpora a financování sportu, kultury, investic.

· Majetkové dispozice (podeje, pronájmy a další majetkové dispozice) a pravidla veřejné podpory.

· Financování společností a dalších subjektů (příspěvkové organizace, svazky obcí apod.) pod kontrolou institucí veřejné správy a pravidla veřejné podpory.

· Financování školství, cestovního ruchu a veřejná podpora.

· Služby obecného hospodářského zájmu.

· Financování infrastruktury a veřejná podpora.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.