Veřejná podpora v praxi veřejné správy

Přednáší: JUDr. Michael Kincl

Problematice veřejné podpory se věnuje od roku 2000. Působil jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na téma veřejné podpory vykonává pravidelnou přednáškovou činnost od roku 2003. V oblasti veřejné podpory rovněž zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství pro nejrůznější instituce veřejné správy a soukromé subjekty. Působil v České asociaci pro soutěžní právo. Je autorem řady odborných článků a čtyř monografií věnujících se problematice veřejné podpory, z nichž poslední je "Veřejná podpora v příkladech a poznámkách" vydaná nakladatelstvím Wolters Kluwer v roce 2017.  Své články publikuje rovněž na webu www.verejna-podpora.info. Vedle uvedeného pracuje jako poradce pro judikaturu na Nejvyšším soudě ČR.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 5. 11. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen vedoucím představitelům územních samospráv, pracovníkům a představitelům organizačních složek státu, příspěvkových organizací, referentům majetkových odborů, představitelům společností pod kontrolou státu a územních samospráv, představitelům příspěvkových organizací, zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za regionální rozvoj a podpory podnikatelů, zaměstnancům odpovědným za problematiku fondů EU, financování kultury a cestovního ruchu, interním auditorům a pracovníkům kontroly, podnikatelům, právníkům, advokátům, ekonomům, všem co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemcům těchto zdrojů a dalším zájemcům o tuto oblast.

Poznámka: Seminář bude založen na praktické aplikaci pravidel pro oblast veřejné podpory. Lektor při výkladu využije svých zkušeností a případů, se kterými se v praxi setkal. Výklad bude koncipován tak, že jej využijí úplní začátečníci i osoby pravidla již aplikující. Bude používána aktuální rozhodovací praxe institucí EU a příklady z okolních států EU.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Stručné pojednání o znacích veřejné podpory. Aktuální rozhodnutí institucí EU v této oblasti. Opatření veřejnou podporu nezakládající se zaměřením na pravidlo de minimis. Aktuální rozhodnutí týkající se neovlivnění obchodu mezi státy EU.

2) Veřejná podpora a investice (nejrůznější investiční pobídky, investice v rámci společností pod kontrolou institucí veřejné správy, navyšování základního kapitálu, přípatky k základnímu kapitálu, akcionářské půjčky, financování příspěvkových organizací aj.). Relevantní pravidla, princip soukromého investora apod.

3) Veřejná podpora a zdravotnictví/sociální služby. Zaměření na znak „ovlivnění obchodu zemi členskými státy EU“. Aplikace pravidel pro služby obecného hospodářského zájmu.

4) Veřejná podpora a financování infrastruktury. Financování, které veřejnou podporu nezakládá a které naopak ano. Jak se vyhnout porušení pravidel.

5) Veřejná podpora a kultura. Rozbor situací (projektů), kdy je třeba pravidla veřejné podpory aplikovat. Financování kin, divadel, opery, kulturních domů a dalších kulturních akcí z pohledu pravidel EU pro oblast veřejné podpory.

6) Veřejná podpora a sport. Kdy je třeba aplikovat pravidla veřejné podpory. Jak financovat sport, aby k porušení pravidel nedošlo. Financování sportovních klubů, sportovní infrastruktury a sportovních akcí.

7) Veřejná podpora a majetkové dispozice. Prodeje a pronájmy veřejného majetku z pohledu pravidel pro oblast veřejné podpory.

8) Veřejná podpora a cestovní ruch.

9) Veřejná podpora a školství.  

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.