Stavby na cizích pozemcích

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Advokát, odborný asistent na Katedře občanského a pracovního práva na Vysoké škole finanční a správní, autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautor učebnice Občanské právo hmotné. Závazkové právo.

Termín a místo konání:

čtvrtek 14. 2. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zaměstnancům územních samosprávných celků odpovědným za problematiku majetkových práv, právníkům územně samosprávných celků a dalším zájemcům o danou oblast.

Anotace: Návrat superficiární zásady do současného občanského zákoníku po více než šedesáti letech znamená odklon od chápání staveb jakožto samostatných věcí. I když v souladu s uvedenou zásadou má být stavba pouhou součástí pozemku, přináší stávající úprava celou řadu výjimek, které jsou v praxi reprezentovány stovkami tisíc případů.

Abychom mohli pojímat stavbu jakožto samostatnou věc na cizím pozemku, musíme nezbytně znát všechny současné výjimky v právní úpravě, díky kterým si takový právní osud stavba podrží.

Jen tak se totiž můžeme vyvarovat chyb a omylů, často spojených s negativními důsledky, kdybychom například chybně považovali stavbu za samostatnou věc a takto s ní i nakládali, ačkoli by byla pouhou součástí pozemku.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Superficiární zásada (tj. zásada, že stavba je součástí pozemku)

2. Vymezení stavby ve smyslu občanskoprávním

3. Přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám včetně aktuální judikatury.

4. Stavby na cizích pozemcích postavené před 1. 1. 2014. Stavby neoprávněné (tj. postavené bez právního titulu k pozemku).·Stavby postavené na základě nájemní smlouvy a jiných obligačních institutů. Stavby postavené na základě smlouvy o zřízení věcného břemene.

5. Stavby na cizích pozemcích postavené po 1. 1. 2014. Stavby na cizích pozemcích postavené bez právního důvodu (komu patří, případná náhrada).

6. Přestavek (co je a co není přestavkem, právní režim).

7. Dočasná stavba

8. Právo stavby. Základní principy a povaha práva stavby. Vznik práva stavby, práva a povinnosti z práva stavby. Doba trvání práva stavby. Úplata za zřízení práva stavby. Zánik práva stavby.

9. Oprávnění vstupovat na sousední pozemek pro účely provádění stavby.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.