Správní trestání pohledem judikatury správních soudů

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

Náš lektor působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu.  Dále působí jako odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Je autorem odborných článků zaměřených na oblast správního práva.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsft EDGE - součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 17. 2. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je zaměřen na hmotněprávní otázky a procesní úpravu řízení ve věcech správního trestání s přihlédnutím k rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu a krajských soudů. Právě v rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány základní pojmy a instituty předpisů upravujících trestání za přestupky, přičemž v rámci semináře bude poukazováno na jejich konkrétní výklad v soudních rozhodnutích. Účastníci budou v rámci semináře seznámeni s aktuální právní úpravou odpovědnosti za přestupky včetně rozboru starší i aktuální judikatury správních soudů.

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků vedoucím správní řízení, v jejichž rámci dochází ke správnímu trestání, zaměstnancům orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Základní principy správního trestání.

 

2. Obecné otázky odpovědnosti za přestupky (pojem přestupku podle přestupkového zákona, základy odpovědnosti za přestupky):

  • Řízení ve věcech přestupků (postup před zahájením řízení, zahájení a průběh řízení, dokazování, rozhodnutí ve věcech přestupků, nároky na odůvodnění rozhodnutí o přestupku)
  • Zkrácená řízení a jejich specifika.

 

3. Specifika soudního přezkumu ve věcech správního trestání:

  • Rozsah a hlediska soudního přezkumu správních rozhodnutí ve věcech správního trestání
  • Moderace výše pokuty
  • Postup správního orgánu po zrušení rozhodnutí správním soudem.

 

4. Specifické projevy trestněprávních zásad v činnosti správních soudů (ne bis in idem, zákaz reformationis in peius, časová působnost trestních předpisů).

 

5. Otázka využitelnosti (a závaznosti) judikatury správních soudů v praxi správních orgánů.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.