Přestupky podle zákona o ochraně přírody a krajiny s judikaturou

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Bývalá členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Autorka komentáře ke kontrolnímu řádu. autorka publikace Jelínková, J.: Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. Spoluautorka publikace Jelínková, J., Havelková, S.: Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz na přihlášení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 5. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditován u MV ČR (AK/PV-515/2018; AK/VE-294/2018)

Po semináři obdrží účasníci osvědčení o jeho absolvovávní (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.,)

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům odborů životního prostředí územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Formální znaky přestupku a materiální znak přestupku

 • judikatura k námitce absence materiálního znaku (společenské škodlivosti)

2. Fyzická osoba, právnická osoba a podnikající fyzická osoba jako pachatel přestupku podle ZOPK

 • výklady a judikatura k rozlišení odpovědnosti fyzické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovědnost právnických osob bez ohledu na způsob jejich vzniku a jejich status (např. pokutování organizačních složek státu) 

3. Znaky skutkové podstaty přestupku (objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka)

 • zavinění jako obligatorní znak subjektivní stránky přestupku fyzické osoby, rozlišování forem zavinění (úmysl přímý a nepřímý, nedbalost vědomá a nevědomá) x objektivní odpovědnost PO a PFO

4. Jednání , následek a účinek, příčinná souvislost

 • konání a nekonání (např. poškození dřevin zanedbáním péče)
 • skutkové podstaty ohrožovací a poškozovací (poruchové) (např. výkon činnosti zakázané nebo činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany přírody bez souhlasu x škodlivý zásah do VKP), nároky na dokazování škodlivého následku
 • posuzování příčinné souvislosti x výsledek způsobený vyšší mocí či třetí osobou

5. Jednání bez povolení a jednání v rozporu s podmínkami povolení (souhlasu, závazného stanoviska) orgánu ochrany přírody

6. Trvající a pokračující přestupky podle ZOPK

 • např. setrvávání s motorovým vozidlem nebo obytným přívěsem mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená x narušení krajinného rázu umístěním obytného přívěsu v CHKO
 • nesplnění  povinnosti NV, nesplnění opatření k odstranění následků neoprávněných zásahů podle § 86 ZOPK – jde o trvající přestupek, nebo ne?

7. Souběhy přestupků uvnitř ZOPK a podle ZOPK a jiných zákonů, totožnost skutku, ne bis in idem, zásada absorpční, společné řízení, nebo samostatná řízení

 • vnitřní souběh (v rámci ZOPK), jednočinný nebo vícečinný
 • vnější souběh: přestupky podle ZOPK a podle jiných zákonů na úseku životního prostředí, stavebního zákona, zákona o některých přestupcích (např. přestupek proti veřejnému pořádku, přestupek proti majetku), rozlišování skutku de facto a skutků de iure
 • zásada absorpční, vztah zásady absorpční a vedení společného řízení
 • vztah přestupek a trestný čin (např. možný souběh kácení bez povolení a krádež dřeva)

8. Určení deliktně odpovědného subjektu (zadavatel, zhotovitel)

 • primární odpovědnost zhotovitele, zejména PFO/PO
 • možnosti vyvození odpovědnosti zadavatele (zejména PO/PFO)
 • sousedská výpomoc, neznámý zahraniční dělník s pilou, osoba blízká
 • bohatá judikatura k těmto otázkám

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.