Právo na informace a ochrana osobních údajů podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR

  • Domů
  • Semináře
  • Právo na informace a ochrana osobních údajů podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR

Přednáší: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Autor zákona o svobodném přístupu k informacím, spoluautor většiny novelizací. Poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, realizátor projektu Otevřete.cz. Aktuálně též působí na pozici vrchní ministerský rada odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra (právo na informace). Člen Rady vlády pro lidská práva. Zkušený přednášející (desítky realizovaných školení a přednášek).

Termín a místo konání:

čtvrtek 6. 12. 2018
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-15:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Poznámka: Výklad bude obsahovat aktuální zkušenosti lektora s GDPR !!!

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickým uplatněním zákona o svobodném přístupu informací. Vedle výkladu jednotlivých ustanovení zákona navrhuje, jak zjednodušit proces poskytování informací ve veřejné správě a dalších subjektech, jak řešit netypické situace, jako zvlášť zatěžující žádost (někdy též kverulační), jak pomocí internetu zjednodušit proces poskytování, jak zveřejňovat povinné informace.

Seminář poskytne odpovědi na otázky jako: Kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit? Jak řešit žádosti, zneužívající právo na informace (šikana, kverulace)? Jak poskytovat informace o platech a odměnách? Jak poskytovat otevřená data, údaje z databází, opakovaně vytvářené informace? V jakých formátech se mají informace poskytovat žadatelům a zveřejňovat na webu? Co vyžaduje výroční zpráva o poskytování informací? Jak vykládají zákon soudy?

Poskytne též doporučení k nadstandardním formám zveřejňování a vyjasní jejich právní aspekty (např. zveřejňování zápisů a audiovizuálních záznamů jednání zastupitelstva a rady obce či kraje, realizaci přímého přenosu jednání, zveřejňování smluv, transparentní zveřejňování veřejných zakázek).

Seminář je určen pracovníkům všech správních úřadů - orgánů státní správy na úrovni obcí, kraje i ústředních orgánů, starostům a dalším funkcionářům územní samosprávy, tiskovým mluvčím, ředitelům, tajemníkům, vedoucím a pracovníkům odborů krajských, městských, obecních úřadů a dalším zájemcům a danou oblast.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Ústavní základy práva na informace a otevřenosti veřejné správy.

2. Systematika otevřenosti veřejné správy (přístup k informacím, otevřenost rozhodování, účast veřejnosti, šíření informací, soukromý a veřejný sektor).

3. Praktické postupy při vyřízení žádosti o informace, předcházení sporům - ochrana před zneužitím zákona.

4. Pojmy, důležité prvky, definice.

5. Vztahy k jiným zákonům a předpisům:

a) o ochraně osobních údajů (GDPR)
b) o archivnictví a spisové službě
c) správní řád a další procesní řády
d) a další (zákon o katastru nemovitostí, o evidenci obyvatel, o právu na informace o životním prostředí, o přestupcích, stavební zákon, o veřejných zakázkách aj.).

6. Zvláštní formy přístupu k informacím:

a) nahlížení do spisu
b) pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
c) zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce a kraje, členové zastupitelstva, osoby s právním zájmem)
d) veřejnost a neveřejnost jednání.

7. Ochrana informací - některé specifické situace:

a) Osobní údaje a soukromí
b) Obchodní tajemství
c) Autorské právo
d) Informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol
e) Další omezení práva na informace
f) Vztah k povinnosti mlčenlivosti.

8. Úhrada nákladů za poskytování informací

9. Povinně zveřejněné informace – stručný přehled.

10. Případy z praxe, rozsudky soudů.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.