Nemovitosti v každodenní právní praxi – aktuálně a přehledně

  • Domů
  • Semináře
  • Nemovitosti v každodenní právní praxi – aktuálně a přehledně

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Advokát, odborný asistent na Katedře občanského a pracovního práva na Vysoké škole finanční a správní, autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautor učebnice Občanské právo hmotné. Závazkové právo.

 

Termín a místo konání:

 

čtvrtek 26. 9. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

 

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodné pro developery, pracovníky realitních kanceláří, zaměstnance územně samosprávných celků zodpovědných za správu majetku, majitelům nemovitostí a široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické (advokáti, notáři, firemní právníci, exekutoři apod.).

 

Anotace: Nemovité věci patří k nejvýznamnějším předmětům každodenního života. Aťjiž jde pouze o jejich užívání, či přímo o dispozici s nimi (jejich nabývání apřevody), vždy vyvstává do popředí relativní dlouhodobost právních poměrů k nim. Jde tedy o dlouhodobé závazky k věcem značných hodnot a značného významu pro uspokojování základních lidských potřeb a souvisejících činností.

Pro správný postup v každodenní praxi se vyplatí znát specifika právní úpravy vztahující se k nemovitostem, což pomůže vyvarovat se chyb a omylů, často spojených s nečekanými negativními důsledky.

Seminář se tak zaměří na vysvětlení, co vše jsou dnes věci nemovité a co naopak již nikoliv, jaký význam má součást nebo příslušenství nemovitosti.

Pozornost bude věnována jak převodům vlastnického práva, tak i užívacím vztahům a stranou nezůstanou ani katastrální souvislosti. Zmíněna bude zásada materiální publicity a její význam pro zápisy v katastru nemovitostí, včetně možného nabytí nemovité věci od nevlastníka.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství

Nové pojetí věci nemovité v soukromém právu stále přináší výkladové problémy. Rozdělení na věci nemovité hmotné a nehmotné. Podstatně rozšířený rozsah věcných práv k nemovitým věcem. Nebezpečí podcenění nové úpravy ve vztahu k dispozici s příslušenstvím věci.

2. Stavba jako součást pozemku nebo jako samostatná věc

Superficiální zásada je pouze zásada, nikoli absolutní pravidlo. Existuje velké množství zákonných výjimek, které jsou v praxi reprezentovány stovkami tisíc případů. Neznalost aplikace těchto výjimek vede k právní nejistotě, zda stavba je součástí pozemku či nikoliv, a tedy i k možným fatálním chybám při dispozicích s majetkem.

3. Zápisy do katastru nemovitostí

Katastrální předpisy patřičným způsobem reagovaly na změny v pojetí nemovitých věcí, které přineslo soukromé právo. Vklad bude proveden k těm nejdůležitějším z nich.

4. Převody nemovitých věcí, včetně ochrany nabývání od neoprávněného

Smluvní dispozice s nemovitostmi mají stále přísnou právní úpravu, kterou se vyplatí znát. Kromě toho byla maximálně rozšířena tzv. materiální publicita katastru nemovitostí, ochraňující za určitých podmínek dobrou víru nabyvatele, a to proti skutečnému vlastníkovi.

5. Vlastnictví bytů a bytové spoluvlastnictví

Jedna z nejsložitějších, a přitom jedna z nejdůležitějších úprav v občanském zákoníku stále činí problémy v praxi. Navíc aktuálně prochází rozsáhlou novelou, která přináší významné změny.

6. Nájem pro bydlení, zejména práva nájemce a možnosti ukončení nájmu ze strany pronajímatele

Výklad se zaměří na nejvýznamnější práva nájemce bytu a na možnosti ukončení nájmu bytu ze strany pronajímatele, přičemž uvedena bude aktuální judikatura Nejvyššího soudu.

7. Některé zvláštnosti nájmu prostoru sloužícího podnikání

Zmíněna budou specifika tohoto druhu nájmu, oproti obecnému nájmu a rovněž bude uvedena aktuální judikatura Nejvyššího soudu.

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.