Měření rychlosti vozidel a přestupky související

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička                                                

 

Lektor působí na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Je rovněž přednášejícím a členem zkušební komise k zvláštní části zkoušky odborné způsobilosti pro přestupkové řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících při Institutu pro veřejnou správu Praha.

 

Termín a místo konání:

 

úterý 25. 2. 2020
Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

 

Požádáno o akreditaci u MV (v době konání semináře předpokládáme kladné rozhodnutí o akreditaci).

  

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Poznámka: Seminář se věnuje problematice měření rychlosti vozidel v provozu na pozemních komunikacích a přestupkům souvisejícím s překračováním rychlostních limitů, se zaměřením na jejich         prokazování.

Výklad bude zaměřen na typy měřičů rychlosti, podmínky při měření rychlosti vozidel, subjekty oprávněné k jeho provádění a vyhodnocování výsledků měření, včetně minimálních standardů při dokazování jednotlivých skutkových podstat přestupků dle § 125 odst. 1 písm. 2, 3, 4, případně § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem tohoto semináře je prohloubit stávající znalosti o předmětné problematice a získat nové zkušenosti s ní související, v návaznosti na specifika dokazování tohoto typu přestupku, včetně dostupné judikatury vrcholných soudů ČR.

 

Seminář je určen zejména úředníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, případně krajských úřadů, vykonávající správní rozhodování o přestupcích v silničním provozu.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

  • Typy měření rychlosti vozidel (radar, laser, úsekové měření);
  • Technické podmínky a tolerance měření;
  • Subjekty oprávněné k měření rychlosti vozidel;
  • Vyhodnocování výsledků měření (mřížka);
  • Rozbor a kvalifikace skutkových podstat předmětných přestupků;
  • Provádění dokazování (podklady a důkazy nutné pro uznání viny);
  • Výrok rozhodnutí, odůvodnění se zaměřením na zavinění, naplnění materiální stránky přestupků apod.
  • Judikatura.
  • Diskuse a sdílení zkušeností

 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.