Koncentrace a jednotnost řízení

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. a Mgr. Michal Liška

 

JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. je asistent soudce Nejvyššího správního soudu a odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Autor odborných článků zaměřených na oblast správního práva.

 

Mgr. Michal Liška je asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Působil rovněž na Odvolacím finančním ředitelství v Brně.

 

Termín a místo konání:

 

úterý 10. 12. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:
 

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektory

 

Požádáno o akreditaci u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Poznámka: Výklad bude rovněž zaměřen na limity rozsahu odvolacího přezkumu a novoty v řízení před správními soudy.

 

Anotace: Koncentrace řízení cíli k tomu, aby veškeré podklady pro rozhodnutí ve věci byly shromážděny k určitému okamžiku a v řízení mohlo být na jejich základě rozhodnuto. Smyslem je zabránit nedůvodným průtahům, jejichž účelem by bylo oddálit vydání meritorního rozhodnutí, a tím zajistit rychlost a také hospodárnost řízení. V řízeních, ve kterých se střetává řada subjektů s rozdílnými a často protichůdnými zájmy, je koncentrace řízení často nezbytná.

 

Ačkoliv správní řád koncentraci řízení v § 36 připouští, neupravuje její následek, čímž ji činí neúplnou, resp. nepravou. Úplná (pravá) koncentrace řízení je stanovená jinými právními předpisy, přesto i v rámci úplné koncentrace existují skutečnosti a okolnosti, ke kterým správní orgán i přes koncentraci musí přihlížet. Koncentrace řízení a s ní spojena (ne)možnost rozšiřovat předmět řízení v čase vyvolává v praxi aplikační potíže a je třeba počítat s mnoha alternativami odvolacích a případně i žalobních námitek (bodů).  

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s faktickými dopady koncentrace řízení a praktickými východisky pro vedení řízení. Účastníci budou seznámení s různými zákonnými východisky, judikaturou soudů k přezkumu skutkových otázek (tzv. novot), právních otázek a nutnému rozsahu jejich vypořádání, včetně doporučení k vyjádření se k případně navazujícímu soudnímu řízení. Shrnout a připravit je na skutečnosti související s procesními otázkami vedení řízení, shromažďováním podkladů a s tím spojeným právem být slyšen (jádrem práva na spravedlivý proces).    

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků vedoucím správní řízení, v jejichž rámci lze institut koncentrace řízení využít, zaměstnancům orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

1. Koncentrace a jednotné řízení.

 

2. Zásada koncentrace a jednotnosti v různých řízeních a jejich specifika:

 

  1. správní řízení (§ 36 správní řádu)

 

   1. řízení o žádosti
   2. řízení z moci úřední

 

  1. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 97 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)

 

  1. územní řízení (§ 89 odst. 2 stavebního zákona)

 

  1. stavební řízení (§ 114 odst. 2 stavebního zákona)

 

  1. exkurz do řízení dle daňového řádu (§§ 88 odst. 2, 90 odst. 2, 92 odst. 7 a § 115 odst. 2 daňového řádu).

 

3. Skutečnosti, ke kterým se přihlíží z moci úřední (ex offo).

 

4. Procesní zneužití práva účastníky řízení.

 

5. Koncentrace v odvolacím řízení.

 

6. Soudní přezkum novot a nových právních otázek uplatněných v odvolání a vyjádření žalovaného k nim z pohledu koncentrovaných i nekoncentrovaných řízení.

 

7. Judikatura Nejvyššího správního soudu ke skutkovým novotám.

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.