Hmotný a nehmotný majetek – on-line seminář

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

Zkušený a certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE - součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 10. 2. 2023
 

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům územních samospráv odpovědným za danou oblast, zejména účetním, pracovníkům odpovědným za správu a inventarizaci majetku, pracovníkům odpovědným za oblast daní, pracovníkům příspěvkových organizací, pracovníkům stavebních, investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, prostě všem, kdo mohou s danou problematikou vejít do styku.

Poznámka: Výklad bude reflektovat praktické zkušenosti lektora v dané oblasti.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Vymezení a členění majetku podle občanského zákoníku a zákona o daních z příjmů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva). Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě. Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle zákona o daních z příjmů, stavebního zákona a občanského zákoníku. Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, pozemních komunikací, cest, inženýrských sítí, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky). Opravy a udržovací práce. Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin (zaměření na otázky pachtu, nájmu, věcných břemen). Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), nový celní sazebník. Pokyn Generálního finančního ředitelství D - 22. Výklad položek financování reprodukce majetku.

 

2. Sociální stavby, rozčlenění DPH dle sazeb (základní, snížená). Základní rozčlenění stavby (stavba, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě). Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce, vazba na účetní předpisy. Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb (technický dozor, BOZP, autorský dozor aj.).

 

3. Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky. Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby. Vazba na stavební zákon. Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty podle občanského zákoníku. Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci - provozní náklady. Vstupní cena majetku, druh ceny.

 

4. Rozbor vybraných ustanovení relevantních předpisů: zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích předpisů, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Komise (EU) 2016/1821, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.