Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

Právnička specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

středa 8. 12. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditován MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro pracovníky stavebních úřadů, ale také pro širokou veřejnost a zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

Anotace: Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se soukromoprávním rozměrem. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku, analyzovat jejich vztah, definovat kompetence stavebních úřadů ve vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Občanský zákoník a stavební zákon, jejich postavení v systému českého práva, vztah soukromého a veřejného práva, cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona.
 2. Zásady soukromého práva.
 3. Věci a jejich rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu).
 4. Zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby.
 5. Absolutní majetková práva.
 6. Veřejné seznamy - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu, zásada materiální publicity.
 7. Vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta.
 8. Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám.
 9. Věcná práva k věci cizí – účastníci podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena.
 10. Spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví.
 11. Souhlas vlastníka podle § 184a SZ.
 12. Diskuze, dotazy.

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.