Kurzy soft – skills

Vážení přátelé,

v současné době Vám nabízíme tyto kurzy soft-skills. V případě zájmu nás kontaktujte na campanus@campanus.com a my se Vám ozveme.


Kick off – motivační a metodický workshop

Cíl:

- oboustranné seznámení mezi účastníky a trenérem

- vysvětlení důvodů konání projektu – slovo zadavatele (motivace)

- vysvětlení metodologie projektu – modulární uspořádání, příprava účastníků …

- organizace projektu – termíny, časy, místa …

- testování cílové skupiny – Belbinův dotazník týmových rolí, PMD (pokud bude požadováno)


Základní manažerské návyky – komunikace, přístupy

Cíl :

- definovat pro střední management co je myšleno procesem řízení a vedení

- objasnit práva a povinnosti liniového manažera , sociální a odborné kompetence

- uvědomit manažery o aplikovatelnosti právních norem ve vedení lidí

- posílit identifikaci s firmou, značkou, produkty …

- posílit uplatňování zásadních manažerských přístupů v procesu vedení – přijímání

zodpovědnosti

- posílit proaktivitu a ochotu ke změnám – přijímání zodpovědnosti

- definovat požadavky na morálku a výkon v oblasti cílů – využití metody SMART

- zabránit neefektivním tendencím v řízení – úkolování zezdola


Řešení praktických manažerských situací – pochvala, pokárání, kontrola

Cíl :

- upevnit systém efektivní kontroly ve stylu vedení a přidanou hodnotou pro rozvoj podř. ,

- uvědomit si význam předávání informací a sdílení zkušeností pro efektivní vedení

- zmapovat oblast pracovní motivace (stávající a nováčci … rozdílnosti)

- efektivní pokárání a rozvojová (motivující) pochvala

- zvládnout metodologii rozvojové zpětní vazby metodou OSKAR

- motivovat dlouhodobý rozvoj podřízeného v rámci roční hodnotící schůzky


Efektivní řešení komunikačních konfliktů, prevence – asertivita

Cíl :

- přiznat manažerský omyl bez sebeobhajování

- objasnit efektivní systém kontroly vůči dosahovaným výkonům

- nabídnout řešení konfliktních komunikačních situací s kolegy na stejné úrovni

- nabídnout vyřešení konfliktu s nadřízeným – poskytnutí otevřené zpětné vazby

- jak předejít zbytečným obtížím v komunikaci - zdánlivý konflikt

- vyřešit efektivně konflikt dvou jiných osob - arbitráž

- nabídnout řešení situace s tzv. „toxickou osobou“ v týmu

- vyloučení z týmu

- vyloučení z firmy / propouštění z PP

- asertivní práva

- typy manipulace

- základní asertivní techniky


Efektivní vedení porad, týmové metody práce, Diversity management

Cíl :

- jaké jsou základní podmínky efektivní porady

- sestavení optimálního týmu (výstup Belbin)

- písemné výstupy z porady

- manažerské simulace porady týmu (2-3 hry)

- refresh stanovování týmových cílů

- fáze sestavení a tvorby týmu

- kreativní metody práce

- posuzování rizik , zajištění zdrojů

- manažerské simulace k týmové kooperaci (1 - 2 hry)

- co to je diversita, k čemu je vhodná …


Komunikace s nadřízeným / manažerské vyjednávání

Cíl :

- proč zefektivnit komunikaci „vzhůru“

- jak se prosadit u nadřízeného

- jak nadřízenému sdělit ZV (kritika vzhůru)

- tvorba strategie a taktiky vyjednávání

- rozdělení vyjednávacích rolí

- vyjednávání v týmu

- vyjednávání o cenách

- otevírací a uzavírací gambity

- obrana proti nečistým praktikám

Aktualizováno : 14.2.2019 Stránka 3

dáme Vaší práci nový impuls …


Základy pracovního práva pro liniové manažery

Cíl :

- seznámení se základními oblastmi pracovního práva v praktických ukázkách a příkladech. Od přijímacího pohovoru, přes povinnosti a kompetence zaměstnavatele / zaměstnance až po ukončení PP. Modul je řešen přednáškovou formou v interaktivním pojetí.


Řízení času a priorit

Cíl :

- sebehodnotící dotazník / sklon k workoholismu

- reflexe

- plánování pracovního dne

- práce s informacemi, práce s dokumenty, systémový přístup

- opakování zadávání cílů jako součást TM (time mng)

- určování priorit / Paretovo pravidlo

- koncept naléhavý vs. Důležitý / Eisenhowerův princip

- jak se bránit vyrušování z práce

- delegování jako součást TM

- praktické procvičení řízení času – manažerské hry a studie

- jak změníme své návyky v práci – akční plán

- videoprogram (tm) / simulační desková hra . „30 minut“


Situační styly vedení lidí / leadership dle Kena Blancharda

Cíl :

- kdo je to vůdce (přirozená autorita)

- v jakých situacích je vůdce pomocníkem manažera

- jaký je ideál propojení obou rolí

- jakými fázemi prochází rodící se tým a jakou roli v něm sehrává vůdce

- 4 základní parametry volby situačních stylů … co rozhoduje ?

- 4 základní řídící styly .. jak je prakticky využít

- Jak si „vychovat“ svůj tým ??


Přijímací pohovory / Metodika , právní aspekty / gender přístup …

Cíl :

- Zvládnutí procesu přijímacího pohovoru po odborné, manažerské, organizační i právní stránce

- Kategorizace otázek

- Nečisté taktiky uchazečů a jak je odhalit ?

- Jak realizovat standardizovaný záznam z pohovoru

- Jak podat zpětnou vazbu uchazeči

- Realizace simulativních situací – případové studie / praktické procvičení

- Přijímací pohovor ve světle pracovního práva

- Gender přístup při přijímacích pohovorů


Prezentační dovednosti pro mistry , jak zvládnout audit či klientskou návštěvu

Cíl :

- Jak zvládnout své emoce a vystupovat profesionálně jako prezentátor své práce a týmu

- V jakých situacích prezentace využiji

- Jaké si mám vytvořit podmínky – co všechno mohu dopředu ovlivnit

- Jak se ubránit trémě

- Jak se chovat před „publikem“ / interně – jednání s nadřízeným / podřízeným … /externě – jednání při auditu …

- Základní prezentační pravidla

- Praktické procvičování – krátké odborné prezentace jednotlivců (do 2 min / os.)m, video ZV


Stress management, obrana proti vyhoření, Lifebalance

Cíl :

- Udržení dlouhodobé pracovní výkonnosti a vyváženosti pracovního a soukromého života

- Co je to stres a jak se stavy akutního stresu projevují v profesní a soukromé sféře

- Jaké jsou možnosti obrany proti stresu v průmyslovém podniku, podpora odborných stáží, rotace – řízená diskuse

- Co je to „syndrom vyhoření“ a jak lze oddálit jeho negativní dopady- řízená diskuse

- Sebediagnostika „sklonů k workoholismu“ – sebehodnotící test

- Jednoduché techniky „duševní hygieny“ – praktická cvičení

- Co je to škála „životních událostí“ a jak ji využít v prevenci lifebalance ? – sebehodnotící test

- BMI / životní stereotypy – řízená diskuse k duševní hygieně / pohybovým návykům, stravování


Základy ekonomiky průmysl. podniku pro mistry, aneb jak to funguje

Cíl :

- Objasnit základní principy ekonomického fungování firmy a podíl liniového manažera

- Co jsou základní ekonomické zdroje

- Jak s nimi můžeme v pozici mistra pracovat

- Co je to nabídka / poptávka, ztráta / zisk , transformace kapitálu (zásoby, pohledávky …)


Základy štíhlé výroby a kontinuálního zlepšování pro mistry

- Co je to Kaizen / resp. KZP (kontinuální zlepšování procesů)

- Jak použít principy Kaizen v praxi liniového manažera / mistra – odraz v ekonomických ukazatelích

- Praktická část : nalezení „Mudo“ v oblasti výroby – tvorba akčního plánu ve filozofii Kaizen

- Metody „lean managementu“ / 5S, preventivní údržba, SMED a další …. – tvorba akčního plánu ve filozofii „lean“

- Praktické rozbory a ukázky přímo na pracovištích

Podmínkou tohoto modulu je možnost pracovat přímo v provozech (výroby, sklady …) a ve skupinách max. do 8 osob.