Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

 • Domů
 • Semináře
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor).

Termín a místo konání:

čtvrtek 22. 11. 2018
Olomouc,
BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Požádáno o akreditaci u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům odborů životního prostředí územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí)

 

 • účel nové úpravy: kodifikace správního trestání (společná úprava podmínek odpovědnosti, druhů správních trestů a jejich ukládání, procesních ustanovení zvláštních vůči správnímu řádu); dosavadní jiné správní delikty PO a PFO se stávají přestupky

 • vztah k dosavadním úpravám a výkladům: kontinutita principů (např. rozlišení subjektivní a objektivní odpovědnosti), někdy výslovná úprava toho, co dosud dovozovala judikatura, jindy zaplnění kritizovaných mezer ve stávající úpravě apod.

   

2. Časová působnost, územní působnost, osobní působnost

 

 • retroaktivita jen ve prospěch pachatele, doba spáchání u pokračujícího, hromadného a trvajícího přestupku.

3. Základy odpovědnosti za přestupek

 

 • materiální znak přestupku (společenská škodlivost), formální znaky, subsidiarita vůči trestnému činu

 • vývojová stádia přestupku a jejich trestnost, přestupky pokračující, trvající, hromadné

 • odpovědnost FO za přestupek (subjektivní), odpovědnost PO a PFO za přestupek (objektivní, s možností prokázání liberačního důvodu)

 • odpovědnost FO jako organizátora, návodce, pomocníka (musí tak stanovit zvláštní zákon), úprava přičitatelnosti jednání fyzické osoby právnické osobě a fyzické osobě podnikající; vztah k dosavadním otázkám určování deliktně odpovědného subjektu/ů (zadavatele díla apod.)

 • okolnosti vylučující protiprávnost

 • zánik odpovědnosti a odpovědnost právního nástupce (PO a PFO); vztah k ustanovením dosavadních zákonů o lhůtách pro uložení pokuty/pro zahájení řízení o pokutě

 • správní tresty a jejich ukládání; vztah k ustanovením dosavadních zákonů o kritériích pro stanovení výše pokuty, k judikatuře o likvidačním charakteru pokuty, osobních a majetkových poměrech pachatele, profesionální povaze subjektu atd.

 • obligatornost x fakultativnost ukládání pokut, resp. správního trestu, upuštění od uložení správního trestu

 • souběhy deliktů, zásada ne bis in idem, totožnost skutku.

   

4. Řízení o přestupcích

 

 • věcná příslušnost, změny místní příslušnosti z důvodu vyloučení u ÚSC jako podezřelých z přestupku

 • doručování veřejnou vyhláškou, nesoučinnost zmocněnce účastníka řízení

 • účastníci řízení (obviněný, poškozený), vztah k dosavadním výkladům účastenství v sankčním řízení (obce, spolky, vlastník dotčeného pozemku apod.)

 • postupy před zahájením řízení (nově: usnesení o odložení věci), řízení navazující na kontrolu

 • zahájení řízení, ÚJ (změna dosavadní obligatornosti podle PřestZ), dokazování (nově výslovně i výslech obviněného), přerušení, zastavení řízení

 • společné řízení, porušení právních poivunností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy

 • náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd., lhůta pro vydání rozhodnutí

 • zkrácená řízení (příkaz, příkaz na místě a příkazový blok)

 • odvolací řízení - specifika: neplatí koncentrace řízení (dtto dosavadní výklady k § 82 odst. 4 SŘ), zákaz reformace in peius; nové rozhodnutí, přezkumné řízení - specifika oproti správnímu řádu

 • přechod úhrady pokuty na právního nástupce PO.

   

5. Evidence vybraných přestupků

 

6. Přechodná ustanovení

 • skutky spáchané, řízení zahájená před 1. 7. 2017; požadavky na oprávněnou úřední osobu do 31. 12. 2022 a po tomto datu.

7. Změnový zákon (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí)

 

 • nezbytné společné změny (terminologie, odstranění zvláštních úprav u dosavadních správních deliktů PO a PFO, formulace "lze uložit pokutu" namísto "se uloží pokuta" a její význam a další; formulace skutkových podstat, výše pokuty).

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.