Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí – dopady zákona č. 250/2016 Sb. a změnového zákona č. 183/2017 Sb., vládní návrh novely podzim 2019 – reakce na požadavky praxe

 • Domů
 • Semináře
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí – dopady zákona č. 250/2016 Sb. a změnového zákona č. 183/2017 Sb., vládní návrh novely podzim 2019 – reakce na požadavky praxe

 Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Také je spoluautorka publikace Jelínková, J., Havelková, S.: Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018

Termín a místo konání:

úterý 3. 3. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zejména úředníkům obecních, městských a krajských úřadů,  kteří v rámci své činnosti vedou přestupkové řízení na úseku životního prostředí a dalším zájemcům o danou problematiku.

Předpokládaný obsah semináře:

1.         Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí)

 • účel nové úpravy: kodifikace správního trestání (společná úprava podmínek odpovědnosti, druhů správních trestů a jejich ukládání, procesních ustanovení zvláštních vůči správnímu řádu); dosavadní jiné správní delikty PO a PFO se staly přestupky
 •  vztah k dosavadním úpravám a výkladům: kontinuita principů (např. rozlišení subjektivní a objektivní odpovědnosti), někdy výslovná úprava toho, co dosud dovozovala judikatura, jindy zaplnění kritizovaných mezer ve stávající úpravě apod. 

 

2.         Časová působnost, územní působnost, osobní působnost

 • retroaktivita jen ve prospěch pachatele, doba spáchání u pokračujícího, hromadného a trvajícího přestupku.

 

3.         Základy odpovědnosti za přestupek

 • materiální znak přestupku (společenská škodlivost), formální znaky, subsidiarita vůči trestnému činu
 • trestnost pokusu (stanoví-li tak zvláštní zákon), přestupky pokračující, trvající, hromadné
 •  odpovědnost FO za přestupek (subjektivní), odpovědnost PO a PFO za přestupek (objektivní, s možností prokázání liberačního důvodu)
 • odpovědnost FO jako organizátora, návodce, pomocníka (musí tak stanovit zvláštní zákon), úprava přičitatelnosti jednání fyzické osoby právnické osobě a fyzické osobě podnikající; vztah k dosavadním otázkám určování deliktně odpovědného subjektu/ů (zadavatele díla apod.)
 • okolnosti vylučující protiprávnost
 • zánik odpovědnosti a odpovědnost právního nástupce (PO a PFO); promlčení
 • správní tresty a jejich ukládání; vztah k dosavadní judikatuře o likvidačním charakteru pokuty, osobních a majetkových poměrech pachatele, profesionální povaze subjektu atd.
 • obligatornost x fakultativnost ukládání pokut, resp. správního trestu, upuštění od uložení správního trestu
 • souběhy deliktů,  zásada ne bis in idem, totožnost skutku.

 

4.         Řízení o přestupcích

 • věcná příslušnost, změny místní příslušnosti z důvodu vyloučení u ÚSC jako podezřelých z přestupku
 • doručování veřejnou vyhláškou, nesoučinnost zmocněnce účastníka řízení (obviněného)
 • účastníci řízení (obviněný, poškozený), vztah k dosavadním výkladům účastenství v sankčním řízení (obce, spolky, vlastník dotčeného pozemku apod.)
 • postupy před zahájením řízení, usnesení o odložení věci, řízení navazující na kontrolu
 • zahájení řízení, ÚJ (změna dosavadní obligatornosti podle PřestZ), dokazování (nově výslovně i výslech obviněného), přerušení, zastavení řízení
 • společné řízení, porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy
 • zkrácená řízení (příkaz, příkaz na místě a příkazový blok; novela od 1. 1. 2019: „návrat“ domluvy)
 • náhrada škody
 • náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd., lhůta pro vydání rozhodnutí
 • odvolací řízení - specifika: neplatí koncentrace řízení (dtto dosavadní výklady k § 82 odst. 4 SŘ), zákaz reformace in peius; nové rozhodnutí, přezkumné řízení - specifika oproti správnímu řádu
 • přechod úhrady pokuty na právního nástupce PO.

​​​​​​​​​​​​​​

5.         Evidence vybraných přestupků.

 

6.         Přechodná ustanovení

 • skutky spáchané, řízení zahájená před 1. 7. 2017; požadavky na oprávněnou úřední osobu  do 31. 12. 2022 a po tomto datu – vládní návrh novely podzim 2019: zmírnění kvalifikačních požadavků.   

​​​​​​​

7.         Změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí)

 • nezbytné společné změny (terminologie, odstranění zvláštních úprav u dosavadních správních deliktů PO a PFO, formulace "lze uložit pokutu" namísto "se uloží pokuta" a její význam a další; formulace skutkových podstat, výše pokuty)
 • novela správního řádu.

​​​​​​​​​​​​​​

8. Přestupky podle jednotlivých zákonů na úseku životního prostředí

 • skutkové podstaty ohrožující a poškozující, dokazování znaků přestupku, jednání, následek, příčinná souvislost atd., praxe, judikatura.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.