Zákon o ochraně přírody a krajiny – nejnovější judikatura a metodiky MŽP v reakci na novely zákona o drahách a vodního zákona

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny – nejnovější judikatura a metodiky MŽP v reakci na novely zákona o drahách a vodního zákona

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.                                                                                                                                                                                                                    

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Autorka komentáře ke kontrolnímu řádu.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 4. 12. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-11:00: blok přednášek a diskusí

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům odborů životního prostředí územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

Po skončení webináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování. Úředníci územně samosprávných celků obdrží osvědčení podle zákona č. 312/2002 Sb.

 

Předpokládaný obsah semináře:

Nejnovější judikatura:

 • výklad pojmů: OOP není vázán stavebním zákonem a kompetencí stavebního úřadu při výkladu pojmu „nová stavba“ v § 26 odst. 2 písm. a) ZOPK - zákaz umisťovat a povolovat nové stavby na území první zóny CHKO (NSS 2 As 288/2018 - 45)
 • významné krajinné prvky: závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP rybník není podkladem pro rozhodnutí vodoprávního úřadu o výjimce ze zákazu použití závadných látek podle § 39 odst. 7 vodního zákona, proto musí být vydáno formou rozhodnutí (NSS 4 As 303/2019 - 38, 1 As 253/2019 - 40, 1 As 254/2019 - 43)
 • dřeviny: § 8 odst. 2 - kdy nejde o obnovu keřových porostů (KS v Ústí nad Labem 15 A 87/2017 - 44)
 • výjimky ZCHD: výjimka musí být pro rekonstrukci i následný provoz silnice, co musí a co nemusí být obsahem spisu (veř. dostupné podklady x jiné) (NSS 10 As 289/2019 – 55), otázka neexistence jiného uspokojivého řešení (varianty?), vztahují se důvody podle § 56 odst. 2 písm. a) až e) ZOPK ke všem ZCHD, nejen k druhům, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství? (KS v Brně 31 A 144/2019 - 86)
 • práva spolků podle § 70 odst. 2 a 3 ZOPK: spolek, co neměl před zahájením řízení podánu žádost, ale o řízení se dozví jinak, nemusí spolu s přihláškou do řízení formálně podávat žádost podle § 70 odst. 2 (MS v Praze 14 A 174/2019 - 68)
 • § 86: navrácení do původního stavu nebo náhradní opatření k nápravě není na rozdíl od odpovědnosti za přestupek omezeno žádnou lhůtou (NSS 3 As 322/2017 – 70), OOP může  uložit odstranění výsledku zakázané stavební činnost na území první zóny CHKO, není omezen na podnět stavebnímu úřadu (NSS 2 As 288/2018 - 45)

 

Nejnovější metodiky MŽP:

Věstník MŽP 1/2020:

 • Aktualizovaná metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona (reakce na novelu § 10 zákona o drahách č. 367/2019 Sb.)
 • Společné sdělení sekce státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny MŽP ke vztahu § 15a a § 15b vodního zákona a ZOPK (vyvoláno novelou stavebního zákona a vodního zákona č. 312/2009 Sb. přijatou za účelem podpory výstavby malých vodních nádrží a terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině)

 

Cena semináře:

1.200,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.