Zákon o ochraně přírody a krajiny – aktuální legislativní vývoj, nejdůležitější judikatura a metodiky MŽP

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny – aktuální legislativní vývoj, nejdůležitější judikatura a metodiky MŽP

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor).
 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek  18. 2. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditován u MV.

Po skončení semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům odborů životního prostředí územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Aktuální legislativní vývoj

 • novela ZOPK (§ 82a), stavebního zákona (§ 4 odst. 9 - fikce souhlasného závazného stanoviska), správního řádu (§ 149 – lhůty pro vydání ZS) spojená s novelou urychlovacího (liniového) zákona č. 403/2020 Sb. (účinnost od 1. 1. 2020)

 

2. Výklad pojmů v zákoně nedefinovaných

 • Obecný postup správního orgánu, význam příp. definic v jiných právních předpisech 

 

3. Významné krajinné prvky

 • VKP vodní tok, úpravy vodních toků a nádrží (vodní dílo), údolní niva, rybník, kdy je třeba vydat závazné stanoviska k zásahu do VKP, jeho forma (ZS podle § 149 SŘ x rozhodnutí), škodlivost zásahu do VKP, novela stavebního zákona a vodního zákona č. 312/2009 Sb. (malé  vodní nádrží a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině)

 

4. Dřeviny rostoucí mimo les

 • Konstantní judikatura k poškození dřevin, povolování kácení, kácení na předchozí oznámení a kácení v krajní nouzi, povolování kácení pro účely stavebních záměrů (rozhodnutí OOP x závazná stanoviska OOP podle novely účinné od 1. 1. 2018),  ukládání NV, možnost změny NV; vztah ochrany dřevin podle ZOPK k jiným zákonům (např. zákon o drahách, včetně významu novely § 10 zákona o drahách provedené zákonem č. 367/2019 Sb.); civilní judikatura k sousedským sporům kolem stromů a k odpovědnosti za škodu způsobenou pádem stromů  

 

5.Krajinný ráz

 • Kdy musí být vydán souhlas OOP podle § 12 odst. 2 ZOPK, jeho forma, „vysoce urbanizované prostředí“, podmínky pro neposuzování krajinného rázu podle § 12 odst. 4 ZOPK, otázky skutkové a právní při hodnocení zásahů do krajinného rázu    

 

6. Zvláště chráněná území, základní ochranné podmínky, povolování výjimek

 • Podmínky pro povolení výjimky, výjimka ze zákazu x souhlas k vyhrazení míst aj.

 

7. NATURA 2000

 • Význam stanoviska podle § 45i ZOPK, EIA obecná a naturová, podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů podle § 45g ZOPK

 

8. Zvláště chráněné druhy a památné stromy, podmínky pro povolení výjimek

 • Správný postup OOP při hodnocení podmínek pro povolení výjimky, jiný veřejný zájem x zájem ochrany přírody, způsob zahájení řízení aj.

 

9. Náhrady podle § 58, opatření ke zlepšování přírodního prostředí podle § 68, hodnocení podle § 67 ZOPK

 • Základní judikatura, zejména Ústavní soud k § 68 odst. 3 a 4 ZOPK

 

10. Vstup na pozemky (§ 62 ZOPK) a další procesní otázky

 • Vstup v případě hrozícího nebezpečí z prodlení, kontrola, důkaz ohledáním místa, „místní šetření“

 

11. Účast veřejnosti (spolky podle § 70 odst. 2 a 3 ZOPK, obce podle § 71 odst. 3), zásadní změny od 1. 1. 2018

 • Spolek, co neměl před zahájením řízení podánu žádost, ale o řízení se dozví jinak, nemusí spolu s přihláškou do řízení formálně podávat žádost podle § 70 odst. 2 (MS v Praze 14 A 174/2019 – 68), omezení účastenství spolků jen na řízení podle ZOPK novelou č. 225/2017 Sb., obec jako účastník řízení ze zákona; účastenství v sankčním řízení (nález II. ÚS 1685/17 z 18. 12. 2018) 

 

12. Státní správa v ochraně přírody

 • Podjatost starosty/místostarosty obce v případech, kdy obec je účastníkem řízení (zejména povolování kácení obecních dřevin), otázka systémového rizika podjatosti, novela správního řádu č. 176/2018 (účinná od 1. 11. 2018) – „řešení“ systémové podjatosti? 

 

13. Přestupky podle § 87 a 88 ZOPK, odstranění následků neoprávněných zásahů podle § 86 ZOPK, omezení, zákaz, zastavení činnosti podle § 66 ZOPK

 • Určení deliktně odpovědného subjektu/subjektů (zadavatel a zhotovitel), souběh pokut podle ZOPK a podle jiných zákonů; § 86 – kompetence OOP a SÚ (NSS 2 As 288/2018 – 45), přiměřenost náhradního opatření k nápravě, lokalizace jeho provedení; bohatá judikatura k § 66 ZOPK před novelou účinnou od 1. 1. 2013, výklady po novele

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.