Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a vazby ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu, informačním zákonům a dalším předpisům

  • Domů
  • Semináře
  • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a vazby ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu, informačním zákonům a dalším předpisům

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Autorka komentáře ke kontrolnímu řádu.

Termín a místo konání:

úterý 3. 11. 2020
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků vykonávajících kontrolu podle zákona o kontrole a dalším zájemcům o danou problematiku.

Poznámka: Program semináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Kontrola a postupy, které nejsou kontrolou podle kontrolního řádu

 

Kontrola, (správní, státní) dozor, dohled, inspekce, pojmové znaky kontroly x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ujasnění pojmů a vhodnosti jednotlivých postupů v praxi.

Prameny právní úpravy výkonu kontroly. Hierarchie: 1) zvláštní zákon, 2) zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, 3) správní řád, subsidiární použití správního řádu pro doručování, zastoupení, kontrolní spis a nahlížení do něj a další úkony a otázky při kontrole.

 

2. Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. účinný od 1. 1. 2014 a změnový zákon č. 64/2014 Sb. účinný od 1. 5. 2014

 

Změny oproti předchozímu zákonu o státní kontrole č. 552/1991 Sb. a jejich význam pro praxi. Základní pojmy (kontrolní orgán, kontrolovaná osoba, nadřízená osoba kontrolujícího, vedoucí kontrolní skupiny, předmět kontroly). Vztah k terminologii správního řádu a úpravě ve zvláštních zákonech.

 

3. Nejdůležitější práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, příp. povinných osob

 

Právo vstupu na pozemky, do staveb a jiných prostor, právo požadovat poskytnutí potřebných podkladů (judikatura k námitce porušení zásady zákazu sebeobviňování/sebeusvědčování), právo odebírat vzorky, právo vyžadovat další potřebnou součinnost, povinnost prokázat se pověřením ke kontrole, povinnost oznámit zahájení kontroly, povinnost pořizovat protokol o kontrole, právo kontrolovaných osob podat námitky proti kontrolnímu zjištění, způsoby vyřizování námitek; povinnost mlčenlivosti kontrolujících x žádosti o informace.

 

4. Nejčastější právní spory při výkonu kontroly

 

Formy pověření ke kontrole (písemné pověření k jednotlivé kontrole x průkaz), způsoby zahájení kontroly (zejména problematika předem neohlášených kontrol), kontrolovaná osoba a povinná osoba, zastupování kontrolované osoby, spory o kompetence ke kontrole, protokol o kontrole a protokoly (zápisy, úřední záznamy?) o kontrolních úkonech, ochrana totožnosti podatele podnětu ke kontrole, nahlížení do kontrolního spisu – bohatý výběr z judikatury, zkušenosti z praxe.

 

5. Způsoby vynucování plnění povinností kontrolovaných osob

 

Přestupky podle zákona o kontrole ve znění změn provedených v souvislosti s novým zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, judikatura k pokutám za nesoučinnost při kontrole.

 

Právní forma uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. Správní rozhodnutí o opatření k nápravě x faktické pokyny v rámci kontroly na místě.

 

6. Kontrola a „navazující“ řízení o ukládání sankcí nebo opatření k nápravě

 

Protokol o kontrole jako podklad rozhodnutí o přestupku (§ 81 přestupkového zákona, příp. § 150 odst. 2 správního řádu, § 51 odst. 4 správního řádu).

 

Terénní (místní, venkovní) šetření a možné právní rámce. Neformální postupy, zajištění důkazu před zahájením řízení ohledáním na místě (§ 138 ve spojení s § 54 správního řádu), záznam o úkonech předcházejících kontrole (§ 3 zákona o kontrole), použitelnost jako podkladů v navazujícím správním řízení - judikatura; vstup na pozemky bez součinnosti dotčených osob.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.