Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a vazby ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu, informačním zákonům a dalším předpisům - onlie

  • Domů
  • ONLINE Semináře
  • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a vazby ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu, informačním zákonům a dalším předpisům - onlie

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Autorka komentáře ke kontrolnímu řádu.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (nejlépe Microsoft Edge, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 23. 2. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

09:00-13:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditován u MV ČR.
Po skončení semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků vykonávajících kontrolu podle zákona o kontrole a dalším zájemcům o danou problematiku.

Poznámka: Program semináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Kontrola a postupy, které nejsou kontrolou podle kontrolního řádu

Kontrola, (správní, státní) dozor, dohled, inspekce, pojmové znaky kontroly x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ujasnění pojmů a vhodnosti jednotlivých postupů v praxi.

 Prameny právní úpravy výkonu kontroly. Hierarchie: 1) zvláštní zákon, 2) zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, 3) správní řád, subsidiární použití správního řádu pro doručování, zastoupení, kontrolní spis a nahlížení do něj a další úkony a otázky při kontrole.

 

2. Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. účinný od 1. 1. 2014 a změnový zákon č. 64/2014 Sb. účinný od 1. 5. 2014

Změny oproti předchozímu zákonu o státní kontrole č. 552/1991 Sb. a jejich význam pro praxi. Základní pojmy (kontrolní orgán, kontrolovaná osoba, nadřízená osoba kontrolujícího, vedoucí kontrolní skupiny, předmět kontroly). Vztah k terminologii správního řádu a úpravě ve zvláštních zákonech.

 

3. Nejdůležitější práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, příp. povinných osob

Právo vstupu na pozemky, do staveb a jiných prostor, právo požadovat poskytnutí potřebných podkladů (judikatura k námitce porušení zásady zákazu sebeobviňování/sebeusvědčování), právo odebírat vzorky, právo vyžadovat další potřebnou součinnost, povinnost prokázat se pověřením ke kontrole, povinnost oznámit zahájení kontroly, povinnost pořizovat protokol o kontrole, právo kontrolovaných osob podat námitky proti kontrolnímu zjištění, způsoby vyřizování námitek; povinnost mlčenlivosti kontrolujících x žádosti o informace.

 

4. Nejčastější právní spory při výkonu kontroly

Formy pověření ke kontrole (písemné pověření k jednotlivé kontrole x průkaz), způsoby zahájení kontroly (zejména problematika předem neohlášených kontrol), kontrolovaná osoba a povinná osoba, zastupování kontrolované osoby, spory o kompetence ke kontrole, protokol o kontrole a protokoly (zápisy, úřední záznamy?) o kontrolních úkonech, ochrana totožnosti podatele podnětu ke kontrole, nahlížení do kontrolního spisu – bohatý výběr z judikatury, zkušenosti z praxe.

 

5. Způsoby vynucování plnění povinností kontrolovaných osob

Přestupky podle zákona o kontrole ve znění změn provedených v souvislosti s novým zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, judikatura k pokutám za nesoučinnost při kontrole.

Právní forma uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. Správní rozhodnutí o opatření k nápravě x faktické pokyny v rámci kontroly na místě.

 

6. Kontrola a „navazující“ řízení o ukládání sankcí nebo opatření k nápravě

Protokol o kontrole jako podklad rozhodnutí o přestupku (§ 81 přestupkového zákona, příp. § 150 odst. 2 správního řádu, § 51 odst. 4 správního řádu).

Terénní (místní, venkovní) šetření a možné právní rámce. Neformální postupy, zajištění důkazu před zahájením řízení ohledáním na místě (§ 138 ve spojení s § 54 správního řádu), záznam o úkonech předcházejících kontrole (§ 3 zákona o kontrole), použitelnost jako podkladů v navazujícím správním řízení - judikatura; vstup na pozemky bez součinnosti dotčených osob.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.