Vybrané problémy nájmů bytů, prostorů sloužících podnikání a pachtu nemovitých věcí

  • Domů
  • Semináře
  • Vybrané problémy nájmů bytů, prostorů sloužících podnikání a pachtu nemovitých věcí

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Advokát, odborný asistent na Katedře občanského a pracovního práva na Vysoké škole finanční a správní,autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení ačinnost SVJ a spoluautor učebnice Občanské právo hmotné. Závazkové právo.

Termín a místo konání:

úterý 15. 5. 2017
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Anotace: Užívání nemovitostí a jejich částí pro bydlení či podnikání je velmi rozšířeným typem smluvních vztahů. Praktická aplikace současných právních předpisů však ukazuje, že i takto tradiční institut přináší řadu výkladových problémů, které nepřispívají právní jistotě stran. Dobrá znalost nové právní úpravy je nutnou ochranou proti jejím, často nečekaným, dopadům. Cílem semináře je upozornit na některé problémy a nabídnout jejich praktické řešení, včetně seznámení účastníků s aktuální judikaturou.

Seminář je určen vlastníkům a uživatelům nemovitostí, pracovníkům realitních kanceláří, správcům nemovitostí, zaměstnancům obecních úřadů zodpovědným za správu majetku obcí a široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Nájem pro bydlení – předmět a obsah.

2. Právo nájemce na spolužití s dalšími osobami. Provádění změn na předmětu nájmu. Ochrana nájemce jako slabší strany.

3. Nájemné a jeho změny, platby za služby a zálohy na ně, jistota (kauce).

4. Přechody nájmu. Skončení nájmu. Výpověď, její důvody a náležitosti.

5. Nájem prostoru za účelem podnikání.

6. Právo nájemce na označení najatého prostoru.

7. Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání.

8. Zvláštní režim skončení nájmu.

9. Náhrada za převzetí zákaznické základny.

10. Pacht nemovité věci a práva a povinnosti zněj plynoucí.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.