Vidimace a legalizace – ON LINE seminář

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 

Lektorka působila na Krajském úřadu Ústeckého kraje, kde se intenzivně věnovala problematice evidenci obyvatel, vidimaci a legalizaci, správnímu řízení na úseku evidence obyvatel i správního řádu obecně. Taktéž praktikuje metodiku na úseku Dobrovolných svazků obcí. Mentoruje na úseku volebního zákona.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 5. 11. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.)

 

Seminář je určen pro zaměstnance obecních úřadů, úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a ministerstva vnitra a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

- působnost úřadů na úseku ověřování

 • Ministerstvo vnitra
 • krajské úřady
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 • obecní úřady
 • újezdní úřady
 • vedení evidence otisků úředních razítek a podpisových vzorů
 • povinnost zasílání podpisových vzorů a otisků úředních razítek

 

- vidimace

 • způsob provádění
 • ověřovací doložka
 • pořízení vidimované listiny – povinnost žadatele
 • kdy vidimaci nelze provést

 

- legalizace

 • způsob provádění
 • ověřovací doložka
 • kdy legalizaci nelze provést
 • prokázání totožnosti – doklady, kterými se prokazuje
 • využití základních registrů – ztotožnění žadatele

 

- způsobilost úředníků k provádění vidimace a legalizace

 • složení zkoušky podle tohoto zákona
 • osvědčení o vykonání zkoušky

 

- místo provádění vidimace a legalizace

 

- legalizace a vidimace prováděná na jiném vhodném místě

 

- ověřovací kniha – vedení evidence vidimací a legalizací

 • náležitosti ověřovací knihy
 • zabezpečení ověřovací knihy
 • uložení ověřovací knihy, její ochrana před zneužitím, odcizením a poškozením
 • možnost vedení rejstříku ověřovací knihy

 

Vyhláška MV, kterou se provádí zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

- vyznačení vidimace – technický způsob provádění

- vyznačení legalizace – technický způsob provádění

- ověřovací doložky – formy pro vidimaci a formy pro legalizaci

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – dílčí části zákona vážící se k zákonu o vidimaci a legalizaci

 • osvobození od SPR poplatku
 • aplikace sazebníku – osvobození
 • vyznačení osvobození od poplatku

Porovnání provádění vidimace a legalizace podle notářského řádu – upozornění na rozdíly mezi oběma předpisy

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.