Věcná břemena a právo stavby

Přednáší: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi pracuje jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Je spoluautorkou komentáře k novému občanskému zákoníku. Pravidelně publikuje a účastní se konferencí v oboru občanského práva.

Termín a místo konání:

čtvrtek 30. 5. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zaměstnancům územních samosprávných celků odpovědným za problematiku majetkových práv, právníkům územně samosprávných celků, advokátům, notářům a dalším zájemcům o danou oblast.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Věcná břemena

- věcná břemena jako věcná práva k věci cizí

- dělení na služebnosti a reálná břemena

- vznik věcných břemen

- ochrana věcných břemen

- smluvní věcná břemena se zaměřením na služebnost inženýrské sítě a služebnost práva cesty (podrobně i se vzory smluv)

- výklad smluv o zřízení věcných břemen

- nezbytná cesta

- práva a povinnosti z věcných břemen

- míra a rozsah věcného břemene

- zápisy věcných břemen do katastru nemovitostí a s nimi spojené problémy

- zánik věcných břemen

- reálná břemena – možnosti jejich využití

- výměnek.

 

2. Tzv. zákonná věcná břemena

 

- věcná břemena podle zvláštních zákonů – např. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon

- podstata legálních věcných břemen včetně průniků do vyvlastňovacího řízení

- ochranná pásma

- náhrada za zřízení tzv. zákonného věcného břemene

- práva a povinnosti vyplývající ze zvláštních zákonů

- zánik tzv. zákonných věcných břemen a jejich (ne)evidence v katastru nemovitostí.

 

3. Právo stavby

- superficiální zásada a výjimky z ní

- smysl a účel práva stavby, možnosti jeho využití

- vznik práva stavby včetně jeho promítnutí do katastru nemovitostí

- práva a povinnosti z práva stavby, předkupní právo vlastníka pozemku a vlastníka práva stavby

- problematika „staveb na stavbách“

- zánik práva a stavby a s tím spojené následky.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.