Vady správního řízení a jejich náprava v praxi správních orgánů

Přednáší: Mgr. David Marek   

Lektor působí jako vedoucí Oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Vysočina. Je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I (správní právo č. 3) a spoluautorem komentáře ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C. H. Beck.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 7. 2. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-14:00: blok přednášek a diskusí

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům městských, krajských a dalších správních úřadů, kteří v rámci své činnosti vedou různé druhy správního řízení.

Poznámka:  Program semináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Postup správního orgánu před zahájením řízení.

2. Zahájení řízení o žádosti (vady žádosti a jejich odstraňování). Zahájení řízení z moci úřední.

3. Požadavky na zákonnost a správnost postupu správního orgánu v průběhu řízení – zjišťování stavu věci, dokazování, ústní jednání.

4. Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti. Náležitosti oznámení rozhodnutí – doručování.

5. Řádné a mimořádné opravné prostředky - náprava nerespektování zákonem stanovených postupů v řízení. Odvolání a odvolací řízení.

6. Přezkumné řízení. Obnova řízení.

7. Soudní přezkum správních rozhodnutí.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.