Vady správního řízení a jejich náprava v praxi správních orgánů

  • Domů
  • Semináře
  • Vady správního řízení a jejich náprava v praxi správních orgánů

Přednáší: Mgr. David Marek

Lektor působí na Oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Vysočina. Je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I (správní právo č. 3) a spoluautorem komentáře ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2015. Byl jmenován členem sboru zkušebních komisařů k novému přestupkovému zákonu.

Termín a místo konání:

úterý 14. 5. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zejména úředníkům městských, krajských a dalších správních úřadů, kteří v rámci své činnosti vedou různé druhy správního řízení.

Poznámka: Program semináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Postup správního orgánu před zahájením řízení.

2. Zahájení řízení o žádosti (vady žádosti a jejich odstraňování). Zahájení řízení z moci úřední.

3. Požadavky na zákonnost a správnost postupu správního orgánu v průběhu řízení – zjišťování stavu věci, dokazování, ústní jednání.

4. Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti. Náležitosti oznámení rozhodnutí – doručování.

5. Řádné a mimořádné opravné prostředky - náprava nerespektování zákonem stanovených postupů v řízení. Odvolání a odvolací řízení.

6. Přezkumné řízení. Obnova řízení.

7. Soudní přezkum správních rozhodnutí.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.