Ustanovení občanského zákoníku s vazbou na agendu matrik

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

Zkušená lektorka, působila dlouhá léta na krajském úřadě, kde se zabývala agendou matrik.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k přihlášení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsotf EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý  29. 11. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

08:00-12:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.

Po skončení semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Anotace:

Seminář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výkon státní správy na úseku matrik v souvislosti s ustanoveními občanského zákoníku, která se uplatňují v agendě matrik

 

Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných, zejména pro úředníky vykonávající správní činnosti na úseku matrik. Kurz je vhodný i pro úředníky, kteří se připravují na zkoušku z vedení matrik.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  • Právní rámec – přehled základních předpisů souvisejících s danou problematikou, zejména zákon o matrikách, občanský zákoník, zákon o mezinárodním právu soukromém
  • Základní pojmy občanského práva vztahující se k agendě matrik – způsobilost mít práva a povinnosti, svéprávnost, zastupování, příbuznost, osoby blízké, právní jednání, listiny veřejné a soukromé
  • Manželství – obecné podmínky vzniku, občanský a církevní sňatek, doklady a jejich promíjení, příjmení manželů, pravidla připojovaného příjmení, prohlášení při uzavření manželství, prohlášení o příjmení učiněná po uzavření manželství, zákonné překážky vzniku manželství, zdánlivé a neplatné manželství, vliv prohlášení manželství za neplatné nebo zdánlivé na matriční zápis, vliv rozvodu manželství na příjmení, zánik manželství
  • Rodičovství – matka dítěte, domněnky otcovství, prohlášení o určení otcovství, popírání otcovství, lhůty pro popření, vliv popření na matriční zápis
  • Osvojení – základní zásady osvojení, příjmení osvojence, vliv osvojení na matriční zápis, prohlášení činěná v souvislosti s osvojením, osvojení zletilého a jeho vliv na matriční zápis
  • Diskuze a dotazy

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.