Úředník a dotčené osoby - rozsah práv a povinností

  • Domů
  • Semináře
  • Úředník a dotčené osoby - rozsah práv a povinností

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor).

Termín a místo konání:

čtvrtek 21. 2. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, pracovníkům správních úřadů či dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

Poznámka: Program semináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích. V rámci výkladu bude probírána klíčová judikatura ke sporům kolem nahrávání, nahlížení do spisu, ústního jednání, ohledání místa, protokolace, otázek účastníků řízení na svědky a znalce, šikanózních podání, právní ochrany úředních osob atd. !!!

Předpokládaný obsah semináře:

1. Základní zásady činnosti správních orgánů – dopady do komunikace správních orgánů a dotčených osob

 

- Veřejná správa jako služba veřejnosti, principy dobré správy.

 

- Poučovací povinnost, umožnit dotčeným osobám hájit jejich práva a oprávněné zájmy, dopady zásad podle § 4 odst. 3 a 4 správního řádu vyvozené judikaturou pro práva osob dotčených poskytnutím informace či vydáním závazného stanoviska.

 

- Zásada rychlosti řízení a zásada procesní ekonomie.

 

- Účel procesních ustanovení jako vodítko ve sporných případech, možnost či nutnost odchýlit se od procesních pravidel v určitých situacích.

 

2. Dotčené osoby a správní orgány v přímém kontaktu

 

- Úřední osoba a oprávněná úřední osoba, identifikace oprávněné úřední osoby, důsledky event. provádění úkonů správního orgánu úřední osobou bez kvalifikace požadované právními předpisy.

 

- Prokazování totožnosti účastníků řízení, kontrolovaných osob atd. (resp. fyzických osob za ně jednajících), možnosti vynucení, prokazování oprávnění činit úkony za právnickou osobu (pověření x plná moc).

 

- Spis a nahlížení do něj, nejčastější spory při realizace práva účastníků nahlížet do spisu (kdy, jak, požadavky nahlížejících na soupis součástí spisu), otázka „nahlížení do spisu na dálku“ (žádosti o zaslání kopie spisu), nahlížení do spisu neúčastníkem řízení a vztah k informačním zákonům.

 

- Ústí jednání a jiné úkony „tváří v tvář“ - ústní přednesy a protokolace, míra podrobnosti, „diktování do protokolu“, výhrady k obsahu protokolu.

 

- Nahrávání (zvukové a obrazové záznamy) správním orgánem x účastníkem řízení (dotčenou osobou), utajené nahrávání, použitelnost utajených nahrávek jako důkazů ve správním řízení, utajené nahrávky a občanskoprávní ochrana osobnosti a ochrana osobních údajů.

 

3. Spory o rozsah práv či povinností účastníků řízení zejména v oblasti dokazování

 

- Právo navrhovat důkazy, kdy je lze odmítnout, povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení.

 

- Právo vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu).

 

- Právo účastnit se dokazování, povinnost účastnit se určitého úkonu správního orgánu.

 

- Ústní jednání a provádění důkazů mimo ústní jednání.

 

- Ohledání místa, nebo vlastní šetření správního orgánu, vstup na pozemky.

 

- Svědecké výpovědi, nebo písemná vyjádření svědků, výslech znalce.

 

- Hodnocení provedených důkazů, zvláště znaleckých posudků.

 

- Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků (přezkoumatelnost rozhodnutí).

 

- Výzvy k odstranění nedostatků podání (např. blanketní odvolání), posuzování opožděnosti.

 

- Spory o účastenství, opomenutý účastník.

 

4. Zásada zákazu zneužití práva, procesní obstrukce, šikanózní podání

 

- Zásada zneužití práva v judikatuře, „hledisko spravedlnosti“.

 

- Obstrukce ve správním řízení – námitky podjatosti, zástupci, doručování, vadná podání a jejich doplňování, omluvy z ústního jednání.

 

- Šikanózní podněty, stížnosti, žádosti o informace.

 

5. Právní ochrana úředních osob

 

- Pořádková pokuta podle § 62 správního řádu, hrubě urážlivé podání.

 

- Přestupek proti veřejnému pořádku „znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci“.

 

- Trestněprávní ochrana úředních osob.

 

- Občanskoprávní ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů a úřední osoby (osobní údaje o zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení, oprávněně zveřejněné osobní údaje).

 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.