Tvorba rozhodnutí o přestupku - online

Přednáší: Mgr. David Marek   

Lektor působí jako vedoucí Oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Vysočina. Je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I (správní právo č. 3) a spoluautorem komentáře ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2015.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 22. 10. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

On-line seminář  je určen zejména úředníkům městských, krajských a dalších správních úřadů, kteří v rámci své činnosti vedou řízení o přestupcích.

 

Cílem semináře je kvalifikované a komplexní prohloubení a aktualizace poznatků a vědomostí účastníků, které se týkají všech zejména procesních aspektů souvisejících s rozhodnutím, které je v závěru přestupkového řízení vydáno, a kterým je obviněný uznán vinným ze spáchání přestupku.

 

Poznámka: V rámci výkladu budou použity aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů. Program semináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu agendy správního trestání v různých oblastech veřejné správy.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Obecné principy a zásady správního trestání.

2. Zahájení řízení o přestupku.

3. Shromažďování podkladů, zjišťování skutkového stavu věci, dokazování

4. Postup správního orgánu před vydáním rozhodnutí, lhůty pro vydání rozhodnutí

5. Formální a obsahové náležitosti rozhodnutí o přestupku

  • náležitosti výrokové části
  • náležitosti odůvodnění, struktura a posloupnost odůvodnění rozhodnutí
  • přezkoumatelnost rozhodnutí

6. Náležitosti oznámení rozhodnutí

7. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

Po skončení on-line semináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování. Úředníci územně samosprávných celků obdrží osvědčení podle zákona č. 312/2002 Sb.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.