Tvorba rozhodnutí o přestupku

Přednáší: Mgr. David Marek                                                                                                               

Lektor působí na Oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Vysočina. Je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I (správní právo č. 3) a spoluautorem komentáře ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2015.

Termín a místo konání:

čtvrtek 23. 4. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

 

Požádáno o akreditaci u MV (v době konání semináře předpokládáme kladné rozhodnutí o akreditaci).

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům městských, krajských a dalších správních úřadů, kteří v rámci své činnosti vedou řízení o přestupcích.

Cílem semináře je kvalifikované a komplexní prohloubení a aktualizace poznatků a vědomostí účastníků, které se týkají všech zejména procesních aspektů souvisejících s rozhodnutím, které je v závěru přestupkového řízení vydáno, a kterým je obviněný uznán vinným ze spáchání přestupku.

Poznámka: V rámci výkladu budou použity aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů. Program semináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu agendy správního trestání v různých oblastech veřejné správy.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Obecné principy a zásady správního trestání.

2. Zahájení řízení o přestupku.

3. Shromažďování podkladů, zjišťování skutkového stavu věci, dokazování

4. Postup správního orgánu před vydáním rozhodnutí, lhůty pro vydání rozhodnutí

5. Formální a obsahové náležitosti rozhodnutí o přestupku

  • náležitosti výrokové části
  • náležitosti odůvodnění, struktura a posloupnost odůvodnění rozhodnutí
  • přezkoumatelnost rozhodnutí

6. Náležitosti oznámení rozhodnutí

7. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.