Systém auditu a kontroly v rámci EU fondů v ČR

Přednáší: Ing. Jiří Machát, MSc.

 • zástupce ředitele Auditního orgánu a vedoucího oddělení Metodicko-právní podpory v rámci Ministerstva financí ČR.
 • absolvent Fakulty Business and Management v rámci společného studijního programu Nottingham Trent University a VUT v Brně v oboru European Business and Finance.
 • zkušenosti ze soukromého sektoru v mezinárodní auditorské společnosti Deloitte s prováděním interních auditů, hodnocením rizik a poskytováním poradenských a konzultačních služeb klientům v různých odvětvích.
 • dlouhodobě se zaměřuje na problematiku auditů a kontroly dotačních titulů, zejména projektů financovaných z fondů EU a kontrolu veřejných zakázek.
 • Dlouhodobé zkušenosti s vlastní přednáškovou a publikační činností.

 

Termín a místo konání:

čtvrtek 14. 5. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

•          Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců podpory z dotačních titulů, kteří se určitým způsobem zabývají právě problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti.

•          Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členy projektových týmů, koordinátory, administrátory projektů, finanční manažery, statutární zástupce, zaměstnance odborů/oddělení zaměřených na problematiku EU fondů, řízení/administraci projektů, interní auditory, zaměstnance odboru kontroly a další.

 

Cíl semináře:

 • Cílem semináře je komplexně představit systém výkonu auditů a kontrol v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v České republice.
 • Seminář se zaměřuje na ucelený popis procesu plánování a výkonu auditu, včetně souvisejících postupů nezbytných pro analýzu a hodnocení rizik, výběr vzorků, výpočet chybovosti, uplatňování finančních oprav (korekcí) atp.
 • Obsahem semináře je dále také představení jednotlivých typů auditů a kontrol, včetně definice jejich zaměření, účelu a souvisejících procesů. Dále seminář také obsahuje informace o přípravě souhrnných zpráv, včetně následné reportingové a ověřovací fáze ze strany nadřízených orgánů, zejména Evropské komise. Nedílnou součástí toho semináře je také upozornění na rizikové oblasti implementace EU fondů, včetně představení nejčastějších a typových pochybení z úrovně příjemců i poskytovatelů dotací.

Seminář rovněž cílí na minimalizaci možných chyb a negativních dopadů z kontrol a auditů v budoucnosti.

 

Předpokládaný obsah semináře:

a)        Nastavení výkonu auditů a kontrol v rámci EU fondů v ČR

•          legislativní rámec a základní pojmy

•          předpisy EU, ČR, auditorské standardy

•          implementační struktura fondů EU

•          kontrolní orgány EU a ČR (EK, EÚD, NKÚ)

•          Auditní orgán (funkce, kompetence, povinnosti, výstupy)

•          veřejnosprávní kontrola ze strany ŘO vs. audity prováděné AO

•          nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně

 

b)        Analýza rizik, plánování a výkon auditu

•          hodnocení rizik pro plánování auditu a využití analýzy rizik v konkrétním auditu

•          princip jednotného auditu

•          auditní strategie, střednědobý/roční  plán auditu

•          metody výběru vzorku operací

•          extrapolace výsledků a výpočet chybovosti operačního programu

•          finanční opravy (korekce)

 

c)         Představení jednotlivých typů auditů

•          Audit operace a Audit systému

 1.  definice, cíle, zaměření a příprava auditu, včetně popisu souvisejících procesů a podrobných auditních postupů
 2.  využívané kontrolní listy
 3. obsah auditní zprávy, včetně procesu kontradiktorního řízení k obsahu návrhu zprávy z auditu
 4. sub-sampling, tj. výběr vzorku ze vzorku
 5. nejčastější zjištění a pochybení identifikované v rámci těchto typů auditu
 6. přehled ověřovaných klíčových požadavků v rámci auditů systému
 7. akční plán z auditu, nápravná opatření

•          Audit účetní závěrky

•          Audit výkonnostní

•          Audity průřezové

•          Audity horizontálních témat

 1. definice, cíle, zaměření a příprava auditu, včetně popisu souvisejících procesů a podrobných auditních postupů

 

d)        Reporting

•          Výroční kontrolní zpráva

•          Výrok auditora

•          Ověření Výroční kontrolní zprávy a Výroku auditora ze strany EK

•          Spolupráce s EK, EÚD

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (včetně 21 % DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.