Stavební zákon – příprava a povolování staveb v režimu nového stavebního zákona

  • Domů
  • ONLINE Semináře
  • Stavební zákon – příprava a povolování staveb v režimu nového stavebního zákona

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 

Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT pro oblast právo.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 30. 11. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

10:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty, ale také pro širokou veřejnost a zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Základní změny v přehledu a jejich vliv přípravu staveb

2) Přechodná ustanovení

  • vliv nového SZ na řízení zahájená před nabytím účinnosti,
  • délka řízení v přechodném období
  • možnosti využití stávající projektové dokumentace a závazných stanovisek v řízení po nabytí účinnosti

3) Změny v organizaci veřejné správy a vliv na přípravu staveb

  • NSÚ, Specializovaný a odvolací stavební úřad, jiné stavební úřady a jejich působnost v procesu povolování staveb

4) Změnový zákon - vybrané části, změny v činnosti dotčených orgánů

5) Změny v územním plánování a jejich vliv na přípravu a povolování staveb

6) Stavební právo hmotné

  • Rozdělení stavebních záměrů, vliv na přípravu a povolení
  • Požadavky na výstavbu
  • Požadavky na vymezování pozemků a st. pozemků
  • Pojmy (stavba, změna a údržba staveb, veřejná infrastruktura, veřejně prospěšná stavba, ulice, veřejné prostranství)
  • Požadavky na umísťování staveb, odstupy
  • Technické požadavky na stavby
  • Požadavky na výrobky pro stavby
  • Činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti
  • Povinnosti při přípravě, provádění a odstraňování staveb (povinnosti stavebníka, projektanta, zhotovitele, stavebního dozoru, vlastníka stavby, vlastníka technické infrastruktury)
  • Projektová dokumentace, obsah
  • Provádění a odstraňování staveb, stavební deník a zásady vedení
  • Autorizovaný inspektor v režimu nového SZ

7) Stavební řád – povolení stavby

  • Způsob a forma podání žádosti, evidence, doručování
  • Informační systém veřejné správy – portál stavebníka, evidence stavebních postupů, evidence elektronických dokumentací, přístup do evidencí , informační systém stavebního řízení
  • Vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko DO – lhůty pro vydání
  • Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
  • Účastníci řízení – vymezení, námitky

8) Řízení o povolení záměru

  • Žádost, jednání, posuzování záměru SZ, rozhodnutí, lhůty pro rozhodnutí, povolení
  • Zrychlené řízení – možnosti využití
  • Nestavební záměr – klasifikace , dělení ( dělení pozemků, ochranná pásma, změny využití území)
  • Odvolání – postup odvolacího orgánu
  • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu

9) Kolaudace staveb – kolaudační řízení, stavby podléhající kolaudaci, účastníci, závěrečná kontrolní prohlídka, předčasné užívání, rekolaudace , passport stavby

10) Odstraňování staveb – podmínky odstraňování staveb , povolení odstranění stavby , nařízení odstranění stavby , dodatečné povolení , opakované řízení a nové povolení

11) Mimořádné postupy – mimořádné opatření, obnova, nález

12) Kontrolní činnost SU, přestupky

13) Soudní přezkum – lhůty, nepřípustnost žaloby, odkladný účinek

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.