Příprava staveb ve vazbě na nový stavební zákon z pohledu veřejné správy

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 

Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT pro oblast právo.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 3. 10. 2023 
 

Předpokládaný časový plán semináře:

09:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pro pracovníky stavebních úřadů, pracovníky investičních oddělení orgánů veřejné správy , kteří plánují, rozhodují a zadávají veřejní zakázky ve stavebnictví, projektanty, ale také pro širokou veřejnost a zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Změny v legislativě ve vazbě na přípravu stavebních zakázek 

2) Nová legislativa  stavební zákon - zákon 283/2021, změnový zákon 284/2021 a jejich vliv na přípravu staveb     

3) Přechodná ustanovení

 • vliv nového SZ na řízení zahájená před nabytím účinnosti,
 • délka řízení v přechodném období
 • možnosti využití stávající projektové dokumentace a závazných stanovisek v řízení po nabytí účinnosti

4) Organizace veřejné správy  

 • NSÚ, Specializovaný a odvolací stavební úřad, jiné stavební úřady a jejich působnost v procesu povolování staveb
 • plánované povolební změny  

5) Změnový zákon - vybrané části, změny v činnosti dotčených orgánů

 • vymezení DO u kterých se předpokládá integrace do SU 

6) Stavební právo hmotné

 • Rozdělení stavebních záměrů, vliv na přípravu a povolení
 • Požadavky na výstavbu
 • Požadavky na vymezování pozemků a st. pozemků
 • Pojmy (stavba, změna a údržba staveb, veřejná infrastruktura, veřejně prospěšná stavba, ulice, veřejné prostranství)
 • Požadavky na umísťování staveb, odstupy
 • Technické požadavky na stavby
 • Požadavky na výrobky pro stavby
 • Činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti
 • Povinnosti při přípravě, provádění a odstraňování staveb (povinnosti stavebníka, projektanta, zhotovitele, stavebního dozoru, vlastníka stavby, vlastníka technické infrastruktury)
 • Projektová dokumentace, obsah
 • Provádění a odstraňování staveb, stavební deník a zásady vedení
 • Autorizovaný inspektor v režimu nového SZ

7) Stavební řád – povolení stavby

 • Způsob a forma podání žádosti, evidence, doručování
 • Informační systém veřejné správy – portál stavebníka, evidence stavebních postupů, evidence elektronických dokumentací, přístup do evidencí , informační systém stavebního řízení
 • Vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko DO – lhůty pro vydání
 • Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
 • Účastníci řízení – vymezení, námitky

8) Řízení o povolení záměru

 • Žádost, jednání, posuzování záměru SZ, rozhodnutí, lhůty pro rozhodnutí, povolení
 • Zrychlené řízení – možnosti využití
 • Nestavební záměr – klasifikace , dělení ( dělení pozemků, ochranná pásma, změny využití území)
 • Odvolání – postup odvolacího orgánu
 • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu

9) Kolaudace staveb – kolaudační řízení, stavby podléhající kolaudaci, účastníci, závěrečná kontrolní prohlídka

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.