Stavby na cizích pozemcích - online seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.      

Lektor je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 18. 11. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-11:00: I. blok přednášky

11:00-12:00: pauza

12:00–14:00: II. blok přednášky

 

Seminář akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zaměstnancům územních samosprávných celků odpovědným za problematiku majetkových práv, právníkům územně samosprávných celků a dalším zájemcům o danou oblast.

Anotace: Návrat superficiární zásady do současného občanského zákoníku po více než šedesáti letech znamená odklon od chápání staveb jakožto samostatných věcí. I když v souladu s uvedenou zásadou má být stavba pouhou součástí pozemku, přináší stávající úprava celou řadu výjimek, které jsou v praxi reprezentovány stovkami tisíc případů.

Abychom mohli pojímat stavbu jakožto samostatnou věc na cizím pozemku, musíme nezbytně znát všechny současné výjimky v právní úpravě, díky kterým si takový právní osud stavba podrží.

Jen tak se totiž můžeme vyvarovat chyb a omylů, často spojených s negativními důsledky, kdybychom například chybně považovali stavbu za samostatnou věc a takto s ní i nakládali, ačkoli by byla pouhou součástí pozemku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Zásada „superficies solo cedit“ a její význam pro stavby

  • Vysvětleny budou praktické dopady sjednocování staveb s pozemky a význam znovuzavedení zásady, že stavba je součástí pozemku.

 

2. Co vše je samostatnou stavbou ve smyslu práva

  • Stavba však není součástí pozemku vždy. Na účastnících právních poměrů je nicméně ponecháno, aby učinili správný závěr ohledně právní samostatnosti či nesamostatnosti stavby. Základním východiskem je pojetí stavby ve smyslu občanskoprávním. Zdůrazněn bude význam judikatury, kterou byl tento pojem zaveden a dotvářen. Následně bude provedeno zobecnění typických znaků stavby ve smyslu občanskoprávním. Poté budou uvedeny výjimky, kdy stavba není součástí pozemku podle současné právní úpravy.

 

3. Přechodná ustanovení občanského zákoníku ke stavbám zřízeným před jeho účinností

  • Velké množství staveb si ponechalo svojí právní samostatnost v důsledku předchozí právní úpravy. Některé stavby řešené v přechodných ustanoveních občanského zákoníku tak budou jednou z dlouhodobě přetrvávajících výjimek, kdy stavba nebude součástí pozemku.

 

4. Právní režim staveb neoprávněných

  • Pojednáno bude o stavbách neoprávněných (tj. postavených bez právního titulu k pozemku).

 

5. Omezení vlastnického práva sousední stavbou

  • Související problematika tzv. sousedských práv ve vztahu ke zřizování či údržbě stavby na sousedním pozemku, kdy je nezbytné vstoupit na cizí pozemek. Řešeny budou otázky, kdy je sousední vlastník povinen vstup strpět (za jakých podmínek) a jak jsou řešeny případné nároky ze způsobené škody na cizím pozemku. Vznik přestavku a jeho následky.

 

6. Liniová stavba

  • Bude podán podrobný výklad ustanovení § 509 o.z. a jeho praktických důsledků.

 

7. Podzemní stavba se samostatným účelovým určením

  • Co vše se skrývá pod uvedeným názvem a jaká překvapení někdy mohou nastat. Pojednáno na praktických příkladech.

 

8. Stavba dočasná

  • Jeden z nejvíce problematických institutů současné právní úpravy. Nejasná právní úprava a chybějící judikatura zde vytvářejí prostor pro fatální následky, kdy chybí jednoznačná odpověď na samotnou základní otázku, co je vůbec dočasnou stavbou. Tato nevyjasněnost ve vztahu ke skutečnosti, že dočasná stavba není součástí pozemku, může v budoucnu vést k nečekaným praktickým vyústěním.

 

9. Právo stavby

  • Právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady. Budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech. Pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby. Téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.