Smluvní právo v občanském zákoníku se zaměřením na obce a kraje

 • Domů
 • Semináře
 • Smluvní právo v občanském zákoníku se zaměřením na obce a kraje

Přednáší: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi pracuje jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Je spoluautorkou komentáře k novému občanskému zákoníku. Pravidelně publikuje a účastní se konferencí v oboru občanského práva.

Termín a místo konání:

úterý 19. 6. 2018
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zejména zaměstnancům územních samosprávných celků odpovědným za zpracování návrhů kupních smluv, návrhů smluv upravujících věcná břemena, návrhů smluv o nájmu, pachtu atd., právníkům územně samosprávných celků a dalším zájemcům o danou oblast.

Poznámka: Seminář bude zaměřen na aktuální otázky v dané oblasti.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Úvod

 • obecná východiska smluvního práva

 • uzavírání smluv

 • nicotnost a neplatnost smluv.

2. Koupě

 • obecně ke kupní smlouvě

 • vedlejší ujednání u kupní smlouvy (předkupní právo, výhrada vlastnictví…)

 • koupě movité věci

 • koupě nemovité věci

 • prodej zboží v obchodě (vč. internetového prodeje).

3. Věcná břemena

 • podstata věcných břemen, rozdělení na služebnosti a reálná břemena

 • služebnosti osobní a pozemkové

 • vznik, rozsah a obsah služebnosti

 • ochrana a právní poměry ze služebnosti

 • zánik služebnosti

 • služebnost stezky, průhonu a cesty, služebnost inženýrské sítě, užívací a požívací právo, služebnost bytu

 • nezbytná cesta

 • reálná břemena – podstata, vznik a zánik, práva a povinnosti z reálného břemene

 • tzv. legální věcná břemena, věcná břemena v energetice, telekomunikacích, vodovody a kanalizace

 • přechodná ustanovení týkající se věcných břemen.

4. Nájem

 • obecná ustanovení o nájmu, nájem pozemku

 • zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu včetně nájmu družstevního bytu

 • nájem prostoru sloužícího podnikání.

5. Pacht

 • obecná ustanovení pachtu

 • inventář, doba pachtu, pachtovné, ukončení pachtu

 • zemědělský pacht

 • pacht závodu.

6. Výpůjčka

 • obecně k výpůjčce a k výprose

 • výpůjční doba

 • ukončení výpůjčního vztahu.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.