Smlouvy a ceny ve výstavbě

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

Odborný a certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby.

Termín a místo konání:

pátek 14. 12. 2018
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

Požádáno o akreditaci u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům územních samospráv odpovědným za investice, výstavbu a správu majetku, pracovníkům stavebních, investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, architektům, prostě všem, kdo mohou s danou problematikou vejít do styku.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy dle občanského zákoníku. Obchodní zvyklosti, obchodní podmínky a výkladová pravidla dle občanského zákoníku. Druhy a obsah smluv, vztah k zákonu o zadávání veřejný zakázek. Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti. Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy.

2. Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče pro:

· inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci

· projektové výkony a související činnosti

· podmiňující investice, výkupy a břemena - služebnosti, práva stavby

· dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací

· stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie

· soubory strojů a soubory zařízení.

 

3. Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí. Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění. Vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky.

 

4. Cena díla dle občanského zákoníku. Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění. Pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení. Rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy. Základní cenové předpisy. Druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce). Individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu. Vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. Normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny. Přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek. Majetek - investiční a neinvestiční rozdělení výkazu výměr, smlouvy pro opravy a údržbu. Zatřídění majetku dle daňových a účetních předpisů na investice a opravy. Katastr nemovitostí, zápisy do katastru, věcná břemena a jejich ocenění.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (vč. 21 % DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.