Smlouvy a ceny ve výstavbě

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

Odborný lektor v oblasti investiční výstavby.

Termín a místo konání:

středa 17. 6. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Požádáno o akreditaci u MV (v době konání semináře předpokládáme kladné rozhodnutí o akreditaci).

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Poznámka: Výklad bude reflektovat praktické zkušenosti lektora v dané oblasti.

Seminář je určen úředníkům územních samospráv odpovědným odpovědným za investice, výstavbu, správu majetku a zadávání veřejných zakázek, pracovníkům stavebních, investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, architektům, prostě všem, kdo mohou s danou problematikou vejít do styku.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy dle občanského zákoníku (OZ).

2. Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle OZ.

3. Druhy a obsah smluv dle OZ a vztah k zákonu o veřejných zakázkách (zákon č. 134/2016 Sb., v platném znění (ZVZ)).

4. Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče:

· pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci

· pro projektové výkony a související činnosti

· pro podmiňující investice, výkupy a břemena - služebnosti, práva stavby

· pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací

· pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie

· pro soubory strojů a soubory zařízení - výhrada dle OZ.

5. Cena díla dle OZ.

6. Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení - obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP.

7. Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti dle OZ.

8. Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky.

9. Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí.

10. Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační - součinnost, svépomocný prodej.

11. Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti - stručné seznámení.

12. Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy - OZ, speciální předpisy.

13. Rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy:

 • základní cenové předpisy
 • druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce)
 • vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace
 • normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek
 • rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady
 • individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu - OZ
 • vadné plnění - důsledky
 • zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv.
 • Změna § 8 ZVZ vyvolaná OZ - co je dodávka a co stavební práce.

14. Diskuse, dotazy.


!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.