Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů

  • Domů
  • Semináře
  • Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů

Přednáší: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Lektor je jak autorem dvou rozsáhlých průzkumů radničních periodik, taktéž autorem právní úpravy, která z těchto poznatků vzešla a byla v r. 2013 začleněna do tiskového zákona (zák. č. 305/2013 Sb.). Je též dlouholetým členem a předsedou redakční rady radničního periodika, realizoval více auditů radničních periodik po celé ČR, spolupracuje při změnách radničních periodik směrem k naplnění zákonných požadavků na objektivitu a vyváženost periodik. Má proto rozsáhlé praktické zkušenosti s komplikovanými situacemi a vazbami souvisejícími ve městech a obcích s vydáváním těchto periodik.

Termín a místo konání:

úterý 20. 11. 2018
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Cílem semináře je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí (tajemníci, starostové a radní, členové zastupitelstev, tiskoví mluvčí, redaktoři a členové redakčních rad) orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách a sociálních sítích (facebook apod.), dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize). Tyto typy šíření podléhají právní regulaci a principům svobodné soutěže politických sil, svobody projevu, zákazu cenzury, poskytování objektivních a vyvážených informací, transparentnosti vynakládání veřejných peněz. Podrobnosti upravuje tiskový zákon v pasáži o radničních periodikách (periodický tisk územního samosprávného celku, § 4a, § 11a ad.).

Navíc volební zákon v rámci volebních kampaní výrazně zasahuje do periodik obcí a krajů i jejich dalších médií. Zakazuje uveřejnit propagaci a agitaci pro politickou stranu a kandidáta, pod hrozbou nemalé finanční sankce od Úřadu pro kontrolu financování politických stran. Co je v tomto smyslu volební kampaň, propagace a agitace? Lze publikovat článek o prezidentovi, kandidátovi na prezidenta, nebo i starostovi, radním, zastupiteli, pokud právě kandidují do kraje, sněmovny či senátu?

Seminář předloží podrobný popis právního prostředí, v němž se radniční periodika vydávají, výsledky rozsáhlého průzkumu a srovnání radničních periodik v ČR, dále předloží účastníkům sadu konkrétních doporučení a forem, jak uplatnit pravidla dobrého periodika a předvede i nejvýraznější příklady dobré a špatné praxe. Upozorní i na nástrahy volebních kampaní.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Základní souvislosti radničních periodik:

i) Základní právní zakotvení

ii) Hlavní funkce radničních periodik

iii) tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby

iv) Právní povinnosti při vydávání periodika, Obecné nařízení EU (GDPR), občanský zákoník - publikace fotografií, přehledů a dalších zpráv o fyzických osobách.

 

2. Pojmy a principy:

i) Objektivita
ii) Vyváženost
iii) Apolitičnost
iv) definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích rozhodnutích“ a další).

3. Volební regulace (co je „médium“, vymezení kampaně věcně a časově, přípustné obsahy)

4. Praktické formy řešení:

i) Pojetí periodika redaktorské a editorské
ii) Zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel)
iii) Další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.)
iv) Postupy při úpravě příspěvků
v) příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik

5. Organizační otázky při vydávání radničního periodika:

i) Role zastupitelstva, rady
ii) Redakční výbor / redakční rada / redakce
iii) Formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika

6. Diskuse.


!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.