Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2021/2022/2023

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2021/2022/2023

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

Odborný a certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 23. 3. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

08:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

 

Seminář je určen zejména pro osoby, které jsou účastníky stavebních řízení - investor, projektant, stavebník a stavební podnikatel.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 • Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.,
 • Novela vyhl. č. 583/2020 Sb., dokumentace liniových dopravních staveb
 • Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, Novela 251/2018 Sb., Nová vyhláška č. 583/2020 Sb.
 • Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb,
 • Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky, zák. č. 403/2020 Sb.
 • Druhy dokumentace, odpovídající správní řízení pro UR, SP, DP, pasport
 • Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., ukončena účinnost k 31.12.2020
 • Novela stavebního zákona (č. 225/2017 Sb.) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci
 • Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku, daně a účetnictví
 • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací
 • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky
 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod. Závaznost ČSN, technických předpisů, odkazů na soudní rozhodnutí
 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy
 • Duševní vlastnictví – technická práva. Patenty - ochranné známky
 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
  • Stavebního zákona, Novely st. zákona č. 403/2020 - nabíjecí stanice - elektro, vodíkové. Původní novely č. 350/2012 Sb., č. 225/2017 Sb.).
  • Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., včetně novel, např. k datu 28.02.2017
  • Zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 včetně novela vyhl. č. 169/2016 Sb.
  • Účetních a daňových předpisů, vyhl. č. 310/2020 Sb., ZDP č. 540/2020, č. 602/2020 Sb.
 • Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci.
 • Cenové předpisy a výkazy výměr, základní 4 cenové předpisy
 • Vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.
 • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci, odpovědná osoba
 • Smlouvy o dílo, smlouvy pro služby, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
 • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí, EIA, SEA - § 10a odst. 1 zák. č. 100/2001 Sb.
 • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie, změny ÚP, podrobnost ÚP
 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.
 • Správní řízení, Správní řád zák. č. 500/2004 Sb.
 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ). Katastr nemovitostí - závazné a nezávazné údaje.
 • Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ.
 • Technické předpisy, Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 266/2021 Sb. - čerpací stanice - elektrické
 • Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci.
 • Dokumentace k technickým zařízením, vyhrazená technická zařízení
 • Nový stavební zákon a předpisy související, zákon č. 284/2021 Sb.
 • Jakost dokumentace, odpovědnost smluvní, zákon č. 89/2012 Sb., vady výkazu výměr, zvyklosti
 • Odborné nebo znalecké posudky, zákon č. 254/2019 Sb.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (včetně 21 % DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.