Projektová dokumentace a související činnosti

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

Odborný a certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby.

Termín a místo konání:

čtvrtek 6. 6. 2019
Brno,
Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Poznámka: Výklad bude reflektovat praktické zkušenosti lektora v dané oblasti.

Seminář je určen úředníkům územních samospráv odpovědným za investice, výstavbu, správu majetku a zadávání veřejných zakázek, pracovníkům stavebních, investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, architektům, prostě všem, kdo mohou s danou problematikou vejít do styku.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Vyhláška č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyvlastňovací zákony č. 416/2009 Sb., č. 184/2006 Sb., č. 169/2018 Sb.

 

2. Novela stavebního zákona (NSZ) - úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci.

 

3. Umisťování staveb, účastníci řízení, závazná stanoviska, vadná stanoviska, druhy a pravomoci stavebních úřadů a úřadů územního plánování.

 

4. Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku.

 

5. Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací.

 

6. Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky

 

7. Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.

 

8. Autorství, autorská práva, licenční smlouvy.

 

9. Duševní vlastnictví - technická práva.

 

10. Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:

 

- stavebního zákona

- občanského zákoníku
- zákona o veřejných zakázkách
- účetních a daňových předpisů.

 

11. Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci

 

12. Cenové předpisy a výkazy výměr.

 

13. Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.

 

14. Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci.

 

15. Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.

 

16. Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.

 

17. Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie

 

18. Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, opravy, udržování.

 

19. Správní řízení.

 

20. Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku - občanský zákoník (OZ)

 

21. Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, objednatele a stavebníka podle NSZ a OZ.

 

22. Dokumentace a projednávání EIA

 

23. Nařízení EP a Rady EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh - uplatnění v dokumentaci.

 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.