Procesní obstrukce v judikatuře

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor).

Termín a místo konání:

úterý 16. 4. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:
8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-15:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků vedoucím různé druhy správních či přestupkových řízení, pracovníkům správních úřadů či dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

Poznámka: Výklad bude zaměřen na možné obstrukce ze strany účastníků řízení a způsoby jejich předcházení a řešení. Bude rovněž reflektovat právní úpravu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Využívána bude také nejnovější judikatura soudů, především rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Zásada zákazu zneužití práva

• výjimečnost případů, kdy lze prokázat zneužití práva a nepřiznat právní účinky určitému jednání účastníka řízení (dotčené osoby)
procesní obstrukce zejména ze strany obviněných z přestupku a jejich zmocněnců
• šikanózní žádosti o informace, podněty, stížnosti, případně další druhy podání
• využívání práv ekologickými spolky a správné postupy správních orgánů.

2. Námitky podjatosti

• vůči všem úředním osobám správního orgánu, námitky založené na účelových spekulacích ("obec příjemce pokuty" apod.), otázka tzv. systémového rizika podjatosti při rozhodování orgánů územně samosprávného celku, novela správního řádu č. 176/2018 Sb. (účinná od 1. 11. 2018) - vyřešení systémové podjatosti?!
• v případě odvolání proti usnesení o námitce podjatosti není nutno čekat na PM rozhodnutí.

3. Plné moci, vady a domnělé vady, neakceptace zmocněnce ze zahraniční, nezletilý „zmocněnec", vůle zvolit si zmocněnce projevená až po zahájení ústního jednání

• prosté kopie a skeny plných mocí, plná moc bez podpisu zmocnitele, specifikace rozsahu zmocnění, výzvy k odstranění vad (doručovat zmocněnci, nebo zmocniteli?)
• volba zmocněnce v zahraničí, jemuž se nedaří doručovat, úkony nezletilého „zmocněnce“.

4. Doručování účastníkům řízením, zmocněncům, substitutům, doručování úkonů účastníků, podání z cizí datové schránky, DS a uznávaný el. podpis

• trvalý pobyt na adrese obecního úřadu (ohlašovny), účelová (krátkodobá) změna adresy trvalého pobytu, zpřístupnění datové schránky „těsně" před vydáním a doručením rozhodnutím
• volba elektronické adresy pro doručování včetně adresy s diakritikou, typy situací
• doručovat zmocněnci, nikoli jeho substitutovi
• pravidla pro počítání času (poslední den lhůty So, Ne, svátek), vztah k procesním úkonům účastníků, případně správního orgánu.

5. Právo na tlumočníka, jednací jazyk

• jazyková práva každého, jazyková práva národnostních menšin, kdo obstará tlumočníka, kdo hradí náklady.

6. Ústní jednání, předvolání k ústnímu jednání, omluvy, projednání v nepřítomnosti

• obligatorní ústní jednání k projednání přestupku podle předchozího přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., ústní jednání jako prostor pro realizaci práv x ústní jednání, kdy osobní účast obviněného je nutná ke zjištění stavu věci
• bohatá judikatura k omluvám obviněných a zmocněnců, kdy lze omluvy neakceptovat
kontinuita i některé změny podle nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

7. Vadná podání (zejména blanketní odvolání), výzvy správního orgánu k odstranění nedostatků podání, doplňování ze strany účastníků (jejich zástupců)

• pravé a „nepravé" blanketní odvolání, potvrzování podání učiněných prostým -mailem do 5 dnů (např. zásilkou podanou v zahraničí).

8. Návrhy na provedení důkazů, zpochybňování provedení důkazů, úřední záznam, právo obviněného vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí

• nadbytečné, účelové, spekulativní návrhy na provedení důkazů (nutno řádně odůvodnit, proč jim nevyhověno), námitky nepoužitelnosti úředních záznamů jako podkladů pro rozhodnutí, námitiky vůči absenci postupu podle § 36 odst. 3 správního řádu.

9. Žádosti o informace ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu

• procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu, žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.