Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.      

Lektor je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž garantem programu Real Estate (MBA) Ústavu práva a právní vědy a vysokoškolským pedagogem. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 2. 3. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-11:30: I. blok přednášky

11:30-12:30: pauza

12:30–14:30: II. blok přednášky

 

Seminář akreditován u MV.

 

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodné pro úředníky územně samosprávných celků, developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

 

Anotace:

Stávající soukromoprávní úprava věcných práv k nemovitým věcem, podle poznatků z praxe, stále ještě není veřejností dostatečně zažita.

Jedním z důvodů je zcela nový rozsah věcných práv, které lze sjednat k věcem nemovitým, a která dřívější praxe neznala. Za nejvýznamnější institut, který byl po mnoha desítkách let navrácen do právního řádu, lze považovat právo stavby. Ale i ostatní práva, která lze nově sjednat i jako práva věcná, typicky jako vedlejší ujednání u kupní smlouvy, nebo velmi četně používaný institut zákazu zcizení a zatížení, si zaslouží hlubší výklad a zdůraznění pozitiv i negativ. Výklad bude zaměřen na praktická doporučení pro bezproblémovou a efektivní aplikaci předkládané právní úpravy, a to i ve vazbě na katastr nemovitostí.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  1. Věcná práva k věci cizí a k věci vlastní.
  2. Věcná práva jako věc nemovitá a jejich zápisy do katastru nemovitostí.
  3. Právo stavby a jeho specifika.
  4. Věcná břemena – služebnosti.
  5. Věcná břemena – reálná břemena.
  6. Zástavní právo.
  7. Zákaz zcizení a zatížení.
  8. Sjednání výhrady vlastnického práva.
  9. Předkupní právo jako právo věcné.
  10. Ostatní možnosti sjednání věcných práv podle občanského zákoníku.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.