Odstraňování autovraků a ostatních vozidel- webinář

Přednáší: Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil

 

Lektor do roku 2016 působil na Městském úřadě Blansko na pozici právník. Od roku 2016 působí na Městském úřadu Boskovice jako vedoucí odboru dopravy, kde se plně věnuje problematice komunikací, kde vede konkrétní správní řízení jako oprávněná úřední osoba.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com). On-line seminář realizujeme přes aplikace Microsoft Teams.

 

Termín konání:

pátek 20. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV ČR (AK/PV-505/2023; AK/VE-243/2023)

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zaměstnancům a představitelům územních samosprávných celků, příslušníkům obecní policie nebo Policie ČR a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Úvod
 • Přehled kurzu
 • Problematika odstraňování autovraků a ostatních vozidel obecně
 • Nedostatky předchozí právní úpravy odstraňování autovraků a ostatních vozidel

 

 1. Aktuální právní úprava týkající se odstraňování autovraků a ostatních vozidel
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (věci nalezené a opuštěné)
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (trestné činy krádeže a neoprávněného užívání cizí věci)
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (překážka provozu na pozemních komunikacích)
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (v podrobnostech viz dále)
 • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (v podrobnostech viz dále)

 

 1. Pozemní komunikace a ostatní plochy
 • Pozemní komunikace a jejich kategorie
 • Silniční pozemek, součásti a příslušenství pozemních komunikací, silniční vegetace, silniční ochranná pásma
 • Vlastnictví pozemních komunikací a povinnosti vlastníka
 • Ostatní plochy (veřejná prostranství, soukromé pozemky)

 

 1. Definice autovraků a ostatních vozidel, která nesmějí být odstavována na pozemních komunikacích a ostatních plochách
 • Vozidla zjevně technicky nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích pro závady v technickém stavu (autovraky)
 • Vozidla, která po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována na pozemních komunikacích
 • Vozidla s ukončenou životností, včetně jejich částí a odpadů z nich vzniklých

 

 1. Subjekty odstraňování autovraků a ostatních vozidel
 • Práva a povinnosti veřejnoprávních vlastníků pozemních komunikací
 • Práva a povinnosti soukromoprávních vlastníků pozemních komunikací
 • Působnost obcí a obecních úřadů
 • Působnost obecní policie a Policie České republiky
 • Působnost silničních správních úřadů
 • Působnost ostatních orgánů veřejné správy (krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Česká inspekce životního prostředí, registr vozidel)
 • Práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů autovraků a ostatních vozidel

 

 1. Právní úprava odstraňování autovraků a ostatních vozidel obsažená v zákoně o pozemních komunikacích
 • Obecný zákaz odstavování vozidel dle zákona o pozemních komunikacích
 • Dočasný zákaz stání nebo zastavení vozidel na základě opatření obecné povahy vydaného silničním správním úřadem
 • Odstranění vozidla vlastníkem pozemní komunikace (pro naplnění účelu dočasného zákazu stání nebo zastavení vozidel)
 • Odstranění autovraku vlastníkem pozemní komunikace nebo obcí
 • povinnost uložená ze strany silničního správního úřadu provozovateli k odstranění autovraku na návrh vlastníka pozemní komunikace nebo obce,
 • předání autovraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností,
 • ohledání vozidla
 • Odstranění ostatních vozidel z pozemní komunikace
 • výzva provozovateli vozidla,
 • odstranění vozidla z pozemní komunikace a odstavení na jiném místě,
 • rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení prodeje vozidla ve veřejné dražbě,
 • ohledání vozidla
 • Odstranění zaniklého silničního vozidla z pozemní komunikace

 

 1. Dražby vozidel
 • Právní úprava dražby vozidel (zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
 • Průběh dražby vozidel (dražební vyhláška, dražební jednání, potvrzení o nabytí vlastnictví v dražbě)
 • Postup po skončení dražby (přepis vozidla v registru silničních vozidel, zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel)

 

 1. Právní úprava odstraňování odstavených vozidel obsažená v zákoně č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • Výzva k odstranění odstaveného vozidla
 • Odstavené vozidlo bezprostředně ohrožující životní prostředí nebo zdraví lidí
 • Předání odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností

 

 1. Právní úprava odstraňování autovraků a ostatních vozidel ve zvláštních zákonech ve vztahu k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Doručování do vlastních rukou
 • Doručování veřejnou vyhláškou
 • Počítání lhůt apod.

 

 1.  Odpovědnost za přestupky ve vztahu k autovrakům a ostatním vozidlům
 • Oznamování přestupků správním orgánům (ze strany obce, obecní policie, Policie České republiky)
 • Příslušnost správních orgánů k projednávání přestupků
 • Skutkové podstaty přestupků a správní tresty dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Skutkové podstaty přestupků a správní tresty dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Skutkové podstaty přestupků a správní tresty dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • Způsoby řešení přestupků (odložení věci, postoupení věci, příkaz na místě, příkaz, rozhodnutí)

 

 1.  Judikatura týkající se odstraňování autovraků a ostatních vozidel

 

 1.  Příklady z praxe, prostor pro dotazy

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.